Espereu, si us plau...
Espereu, si us plau...
Seleccionar idioma
Seu Electrònica AJUNTAMENT DE MANLLEU
Seu Electrònica
AJUNTAMENT DE MANLLEU

Drets en matèria de protecció de dades personals

Escut de AJUNTAMENT DE MANLLEU
Seu Electrònica > Drets en matèria de protecció de dades personals

Drets en matèria de protecció de dades personals

Aquest tràmit us permet sol·licitar els diversos drets en matèria de protecció de dades personals:

Dret d'accés

El dret d'accés és el dret de la persona afectada a obtenir informació sobre si les seves dades de caràcter personal estan essent objecte de tractament, la finalitat de la recollida, l'origen i les possibles cessions que s'hagin realitzat.

Per exercir el dret d'accés, la persona interessada podrà optar per un o diversos dels sistemes de consulta del tractament, sempre que la configuració o la implantació material ho permeti.

Dret de rectificació i supressió

El dret de rectificació és el dret de la persona afectada a que es modifiquin les dades que resulten ser inexactes o incomplertes.

El dret de supressió (dret a l'oblit) donarà lloc a que es suprimeixin les dades, tenint en compte els supòsit marcats per la legislació vigent.

Dret d'oposició

L'oposició és el dret de la persona afectada a que no es duguin a terme determinats tractaments sobre les seves dades d'acord amb el previst per la legislació vigent.

Dret de portabilitat de les dades

La portabilitat de les dades és el dret de la persona afectada a rebre les seves dades personals en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, o a fer-la transmetre a un altre responsable del tractament.

Dret de limitació

La limitació del tractament de les dades és el dret de la persona afectada al marcatge de les dades de caràcter personal conservades per tal de limitar el seu tractament en el futur, atenent a allò previst per la legislació vigent.

En cas de representació

Si realitzeu el tràmit com a persona representant cal que disposeu de l'autorització corresponent. Teniu 2 opcions:

1.- Registrar-vos en línia al registre d'apoderaments del servei REPRESENTA que us permet atorgar tres tipus d'apoderaments i que és consultable per part de qualsevol administració:

Poder GENERAL: la persona apoderada pot actuar en nom de la poderdant en qualsevol actuació administrativa i davant qualsevol Administració.

Poder a ORGANISME: la persona apoderada pot actuar en nom de la poderdant en qualsevol actuació administrativa davant una Administració o un organisme concret.

Poder a TRÀMITS: la persona apoderada pot actuar en nom de la poderdant únicament per efectuar només determinats tràmits davant una Administració o un organisme concret.

2.- Si la representació només és per aquest tràmit podeu adjuntar el formulari de representació signat que trobareu a l'apartat Plantilles de documents

Plantilles de documents per presentar

Requisits de la instància

  • La instància haurà de ser signada
  • Permet sol·licitants que siguin persones físiques
  • Permet sol·licitants que siguin persones jurídiques
  • Permet sol·licitants que siguin persones físiques representades per una altra persona física
AJUNTAMENT DE MANLLEU - P0811100G
PLAÇA FRA BERNADÍ 6
08560 Manlleu (Barcelona)
Precarga de imagen Precarga de imagen