Espereu, si us plau...
Espereu, si us plau...
Seleccionar idioma
Seu Electrònica AJUNTAMENT DE MANLLEU
Seu Electrònica
AJUNTAMENT DE MANLLEU

Sol.licitud de dret d'accés a la informació pública

Escut de AJUNTAMENT DE MANLLEU
Seu Electrònica > Sol.licitud de dret d'accés a la informació pública

Sol.licitud de dret d'accés a la informació pública

Les sol·licituds de dret d'accés a la informació pública no requereixen de motivació ni cal que es tingui un interès personal, tot i que si s'exposen els motius pels quals es sol·licita aquests podran ser tinguts en compte a l'hora de resoldre la sol·licitud. Només pot ser denegat o restringit si el coneixement o la divulgació de la informació comporta:

Un perjudici per a la seguretat pública, la investigació o la sanció de les infraccions penals, administratives o disciplinàries

Per secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per l'Administració pública, si el secret o la confidencialitat són establerts per una norma amb rang de llei

Un perjudici al principi d'igualtat de les parts en els processos judicials o la tutela judicial efectiva

Un perjudici dels drets els menors d'edat o la intimitat i els altres drets privats legítims 

Per secret professional i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

En el cas que es tracti d'informació que contingui dades personals, es pot donar accés a la informació, amb la prèvia ponderació raonada de l'interès públic en la divulgació i els drets de les persones afectades. En el cas que es denegui totalment o parcial la sol·licitud d'informació es pot presentar una reclamació davant la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP) a través de l'enllaç següent: http://www.gaip.cat 

Qui hi pot sol·licitar

Persones a partir dels 16 anys

Taxa

Aquest tràmit és gratuït si les dades són consultades en el lloc on es troben dipositades o bé si existeixen en format electrònic, cas en el qual es lliuraran per correu electrònic. L'expedició de còpies i la transposició a formats diferents de l'original estan subjectes a una contraprestació econòmica, que en cap cas excedirà el cost de l'operació.

Termini de resolució

El termini màxim per a la notificació de resolució o resposta és d'1 mes des de la presentació de la sol·licitud.

En cas de representació

Si realitzeu el tràmit com a persona representant cal que disposeu de l'autorització corresponent. Teniu 2 opcions:

1.- Registrar-vos en línia al registre d'apoderaments del servei REPRESENTA que us permet atorgar tres tipus d'apoderaments i que és consultable per part de qualsevol administració:

Poder GENERAL: la persona apoderada pot actuar en nom de la poderdant en qualsevol actuació administrativa i davant qualsevol Administració.

Poder a ORGANISME: la persona apoderada pot actuar en nom de la poderdant en qualsevol actuació administrativa davant una Administració o un organisme concret.

Poder a TRÀMITS: la persona apoderada pot actuar en nom de la poderdant únicament per efectuar només determinats tràmits davant una Administració o un organisme concret.

2.- Si la representació només és per aquest tràmit podeu adjuntar el formulari de representació signat que trobareu a l'apartat Plantilles de documents

Plantilles de documents per presentar

Requisits de la instància

  • La instància haurà de ser signada
  • Permet sol·licitants que siguin persones físiques
  • Permet sol·licitants que siguin persones jurídiques
  • Permet sol·licitants que siguin persones físiques representades per una altra persona física
AJUNTAMENT DE MANLLEU - P0811100G
PLAÇA FRA BERNADÍ 6
08560 Manlleu (Barcelona)
Precarga de imagen Precarga de imagen