Espereu, si us plau...
Espereu, si us plau...
Seleccionar idioma
Seu Electrònica AJUNTAMENT DE MANLLEU
Seu Electrònica
AJUNTAMENT DE MANLLEU

Comunicació prèvia de primera ocupació i utilització (obres acabades)

Escut de AJUNTAMENT DE MANLLEU
Seu Electrònica > Comunicació prèvia de primera ocupació i utilització (obres acabades)

Comunicació prèvia de primera ocupació i utilització (obres acabades)

Aquest tràmit és necessari per ocupar i utilitzar l'edificació o immoble sempre que s'hagi sol·licitat una llicència d'obres un cop aquestes han finalitzat totalment. Només es podrà ocupar i utilitzar un cop s'hagi realitzat la visita tècnica de comprovació de finalització de les obres. 

En cas d'haver dipositat un aval de reposició de paviments i voreres: si en la visita tècnica s'informa favorablement de la reposició dels possibles danys es retornarà l'aval directament. 

Taxa

Habitatge unifamiliar/individual: 115 €

Per cada bloc plurifamiliar: 180 €

Per cada nau industrial o comercial:

     Indústria entre mitgeres (zona H): 115 €

     Indústria aïllada (zona L): 140 €

Per cada local comercial: 108 €

En el moment de realitzar el tràmit es pot pagar amb targeta bancària o bizum

Documentació que cal aportar

Certificat de final d'obra d'acord amb el projecte tècnic aprovat, expedit pel director facultatiu

En cas d'ampliació de superfície o creació de nous habitatges o entitats, cal aportar el justificant d'haver sol·licitat l'alta de l'impost de béns de naturalesa urbana (IBI)

En el cas d'edificis plurifamiliars cal aportar el certificat que acrediti que s'ha presentat el projecte d'infraestructures comunes de telecomunicacions de l'edifici  i butlletí o certificat, de la instal·lació davant l'administració corresponent de la Generalitat.

Certificat de titularitat bancària en cas de retorn d'avals

En cas de representació

Si realitzeu el tràmit com a persona representant cal que disposeu de l'autorització corresponent. Teniu 2 opcions:

1.- Registrar-vos en línia al registre d'apoderaments del servei REPRESENTA que us permet atorgar tres tipus d'apoderaments i que és consultable per part de qualsevol administració:

Poder GENERAL: la persona apoderada pot actuar en nom de la poderdant en qualsevol actuació administrativa i davant qualsevol Administració.

Poder a ORGANISME: la persona apoderada pot actuar en nom de la poderdant en qualsevol actuació administrativa davant una Administració o un organisme concret.

Poder a TRÀMITS: la persona apoderada pot actuar en nom de la poderdant únicament per efectuar només determinats tràmits davant una Administració o un organisme concret.

2.- Si la representació només és per aquest tràmit podeu adjuntar el formulari de representació signat que trobareu a l'apartat Plantilles de documents

Plantilles de documents per presentar

Requisits de la instància

  • La instància haurà de ser signada
  • Permet sol·licitants que siguin persones físiques
  • Permet sol·licitants que siguin persones jurídiques
  • Permet sol·licitants que siguin persones físiques representades per una altra persona física
AJUNTAMENT DE MANLLEU - P0811100G
PLAÇA FRA BERNADÍ 6
08560 Manlleu (Barcelona)
Precarga de imagen Precarga de imagen