Espereu, si us plau...
Espereu, si us plau...
Seleccionar idioma
Seu Electrònica AJUNTAMENT DE MANLLEU
Seu Electrònica
AJUNTAMENT DE MANLLEU

Sol·licitud de llicència d'obres amb projecte

Escut de AJUNTAMENT DE MANLLEU
Seu Electrònica > Sol·licitud de llicència d'obres amb projecte

Sol·licitud de llicència d'obres amb projecte

Aquest tràmit us permet obtenir la llicència per dur a terme obres d'edificació, de reforma, de reparació o rehabilitació que alterin l'estructura o l'aspecte exterior o afectin la seguretat de les construccions existents que requereixen d'un projecte tècnic per a ser executades:

Les que afectin els fonaments o elements estructurals.

Les que modifiquin el volum o les superfícies construïdes, les instal·lacions o els serveis comuns.

Les que alterin el nombre d'habitatges o locals existents.

Les que substitueixin o modifiquin els usos preestablerts o previstos.

Les que afectin immobles del patrimoni històrico-artístic o es trobin sotmesos a especial protecció.

Taxa

130€ un habitatge

185€ de dos a cinc habitatges

241€ més de cinc habitatges

24€ de la taxa per a la placa de llicència d'obres

3,78% del cost d'execució material de la construcció, instal·lació o obra (ICIO)

Documentació que cal aportar

Projecte tècnic, visat i subscrit per un tècnic competent

Estudi de seguretat i salut

Assumeix de la direcció de l'obra, visats i signats per l'arquitecte i l'arquitecte tècnic

Full d'estadística d'edificació i habitatge

Full de justificació del programa de control de qualitat

En cas de representació

Si realitzeu el tràmit com a persona representant cal que disposeu de l'autorització corresponent. Teniu 2 opcions:

1.- Registrar-vos en línia al registre d'apoderaments del servei REPRESENTA que us permet atorgar tres tipus d'apoderaments i que és consultable per part de qualsevol administració:

Poder GENERAL: la persona apoderada pot actuar en nom de la poderdant en qualsevol actuació administrativa i davant qualsevol Administració.

Poder a ORGANISME: la persona apoderada pot actuar en nom de la poderdant en qualsevol actuació administrativa davant una Administració o un organisme concret.

Poder a TRÀMITS: la persona apoderada pot actuar en nom de la poderdant únicament per efectuar només determinats tràmits davant una Administració o un organisme concret.

2.- Si la representació només és per aquest tràmit podeu adjuntar el formulari de representació signat que trobareu a l'apartat Plantilles de documents

Plantilles de documents per presentar

Requisits de la instància

  • La instància haurà de ser signada
  • Permet sol·licitants que siguin persones físiques
  • Permet sol·licitants que siguin persones jurídiques
  • Permet sol·licitants que siguin persones físiques representades per una altra persona física
AJUNTAMENT DE MANLLEU - P0811100G
PLAÇA FRA BERNADÍ 6
08560 Manlleu (Barcelona)
Precarga de imagen Precarga de imagen