Espereu, si us plau...
Espereu, si us plau...
Seleccionar idioma
Seu Electrònica AJUNTAMENT DE MANLLEU
Seu Electrònica
AJUNTAMENT DE MANLLEU

Sol·licitud de llicència d'obres sense projecte

Escut de AJUNTAMENT DE MANLLEU
Seu Electrònica > Sol·licitud de llicència d'obres sense projecte

Sol·licitud de llicència d'obres sense projecte

Aquest tràmit us permet obtenir  la llicència per a dur a terme obres que no requereixen disposar de projecte tècnic per a ser executades i que no estan incloses en la tipologia de les que es poden tramitar com a obres de comunicació prèvia.

Taxa

98€  tramitació de l'expedient 

22€ placa de llicència d'obres

3,78% del cost d'execució material de la construcció, instal·lació o obra (ICIO)

Aquestes taxes es troben delegades a l'Organisme de Gestió Tributària, d'aquesta manera es paguen a posterior amb una carta de pagament que us arribarà des d'aquest organisme.

Documentació que cal aportar

Memòria explicativa de les obres

Plànol o croquis a escala de les obres previstes

Documentació tècnica complementària en cas que sigui necessària segons les característiques de les obres a efectuar

Condicions

En cas que necessiteu ocupar la via pública també cal que sol·liciteu l'Autorització d'ocupació de via amb material d'obra

En cas que necessiteu tallar la circulació de vehicles cal que realitzeu la Sol·licitud de tall de carrer

En cas de representació

Si realitzeu el tràmit com a persona representant cal que disposeu de l'autorització corresponent. Teniu 2 opcions:

1.- Registrar-vos en línia al registre d'apoderaments del servei REPRESENTA que us permet atorgar tres tipus d'apoderaments i que és consultable per part de qualsevol administració:

Poder GENERAL: la persona apoderada pot actuar en nom de la poderdant en qualsevol actuació administrativa i davant qualsevol Administració.

Poder a ORGANISME: la persona apoderada pot actuar en nom de la poderdant en qualsevol actuació administrativa davant una Administració o un organisme concret.

Poder a TRÀMITS: la persona apoderada pot actuar en nom de la poderdant únicament per efectuar només determinats tràmits davant una Administració o un organisme concret.

2.- Si la representació només és per aquest tràmit podeu adjuntar el formulari de representació signat que trobareu a l'apartat Plantilles de documents

Plantilles de documents per presentar

Requisits de la instància

  • La instància haurà de ser signada
  • Permet sol·licitants que siguin persones físiques
  • Permet sol·licitants que siguin persones jurídiques
  • Permet sol·licitants que siguin persones físiques representades per una altra persona física
AJUNTAMENT DE MANLLEU - P0811100G
PLAÇA FRA BERNADÍ 6
08560 Manlleu (Barcelona)
Precarga de imagen Precarga de imagen