Espereu, si us plau...
Espereu, si us plau...
Seleccionar idioma
Seu Electrònica AJUNTAMENT DE MANLLEU
Seu Electrònica
AJUNTAMENT DE MANLLEU

Sol·licitud de llicència de parcel·lació urbanística

Escut de AJUNTAMENT DE MANLLEU
Seu Electrònica > Sol·licitud de llicència de parcel·lació urbanística

Sol·licitud de llicència de parcel·lació urbanística

Aquest tràmit us permet sol·licitar una llicència de parcel·lació per dividir un terreny en dues o més porcions, modificar els límits entre dues parcel·les o realitzar permutes de superfície. 
Aquest tràmit és necessari per tal de poder formalitzar l'escriptura pública de segregació i la posterior inscripció al Registre de la Propietat com a finques independents.

Taxa

137€

Documentació que cal aportar

Plànol de situació de la finca que es pretengui dividir amb referència registral i cadastral

Memòria justificativa: ús a què es pretenguin destinar els lots proposats i la seva adequació al planejament urbanístic

Proforma del document públic o privat que reflecteixi la divisió de terrenys o l'operació jurídica assimilada que es sol·liciti

Fitxes descriptives dels lots resultants, incloses les relatives als terrenys destinats a sistemes urbanístics que s'hagin de cedir, si escau.

En cas de representació

Si realitzeu el tràmit com a persona representant cal que disposeu de l'autorització corresponent. Teniu 2 opcions:

1.- Registrar-vos en línia al registre d'apoderaments del servei REPRESENTA que us permet atorgar tres tipus d'apoderaments i que és consultable per part de qualsevol administració:

Poder GENERAL: la persona apoderada pot actuar en nom de la poderdant en qualsevol actuació administrativa i davant qualsevol Administració.

Poder a ORGANISME: la persona apoderada pot actuar en nom de la poderdant en qualsevol actuació administrativa davant una Administració o un organisme concret.

Poder a TRÀMITS: la persona apoderada pot actuar en nom de la poderdant únicament per efectuar només determinats tràmits davant una Administració o un organisme concret.

2.- Si la representació només és per aquest tràmit podeu adjuntar el formulari de representació signat que trobareu a l'apartat Plantilles de documents

Plantilles de documents per presentar

Requisits de la instància

  • La instància haurà de ser signada
  • Permet sol·licitants que siguin persones físiques
  • Permet sol·licitants que siguin persones jurídiques
  • Permet sol·licitants que siguin persones físiques representades per una altra persona física
AJUNTAMENT DE MANLLEU - P0811100G
PLAÇA FRA BERNADÍ 6
08560 Manlleu (Barcelona)
Precarga de imagen Precarga de imagen