Espereu, si us plau...
Espereu, si us plau...
Seleccionar idioma
Seu Electrònica AJUNTAMENT DE MANLLEU
Seu Electrònica
AJUNTAMENT DE MANLLEU

Sol·licitud d'ajornament o fraccionament de taxes, preus públics i sancions municipals

Escut de AJUNTAMENT DE MANLLEU
Seu Electrònica > Sol·licitud d'ajornament o fraccionament de taxes, preus públics i sancions municipals

Sol·licitud d'ajornament o fraccionament de taxes, preus públics i sancions municipals

Aquest tràmit us permet sol·licitar un ajornament (ampliació del termini de pagament) o un fraccionament (pagament de la quantitat pendent en diversos terminis) del pagament de taxes, preus públics, multes o sancions municipals com:

Sancions urbanístiques

Sancions del Porta a Porta

Sancions de civisme, tinença d'animals

Ocupacions de via pública

Qui ho pot sol·licitar

La persona titular del deute amb l'Ajuntament

Condicions

S'hauran de fonamentar les dificultats de tresoreria que impedeixen efectuar la totalitat del pagament del deute.

No podran ser objecte d'ajornament o fraccionament els deutes d'import per principal inferior a 100 €.

Els deutes d'import principal inferior a 30.000 € es podran ajornar o fraccionar sense necessitat de presentar cap garantia. Per imports superiors s'haurà de detallar la garantia que s'ofereix.

Els deutes es podran ajornar o fraccionar per un període màxim de:
      24 mesos, per deutes d'import inferior a 1.500 €.
      30 mesos, per deutes compresos entre 1.500 € i 5.000 €.
      42 mesos, per deutes superiors a 5.000 €.

Les quantitats ajornades o fraccionades s'hauran de pagar amb interessos de demora.

El pagament de l'ajornament o fraccionament es farà per domiciliació bancària els dies 5 o 20 de cada mes

Si s'incompleix el pagament del termini establert, es continuarà el seu cobrament pel procediment administratiu de constrenyiment.

Documentació a aportar

Certificat de la titularitat del compte bancari emès per l'entitat financera.

En cas de NO autoritzar a l'Ajuntament a comprovar les dades referents a l'IRPF i prestacions d'atur: cal adjuntar els documents que acreditin les dificultats econòmiques i financeres : nòmina, atur, hipoteca o préstec, despeses... 

En cas de deutes superiors a 30.000 €: cal una fiança

En cas de representació

Si realitzeu el tràmit com a persona representant cal que disposeu de l'autorització corresponent. Teniu 2 opcions:

1.- Registrar-vos en línia al registre d'apoderaments del servei REPRESENTA que us permet atorgar tres tipus d'apoderaments i que és consultable per part de qualsevol administració:

Poder GENERAL: la persona apoderada pot actuar en nom de la poderdant en qualsevol actuació administrativa i davant qualsevol Administració.

Poder a ORGANISME: la persona apoderada pot actuar en nom de la poderdant en qualsevol actuació administrativa davant una Administració o un organisme concret.

Poder a TRÀMITS: la persona apoderada pot actuar en nom de la poderdant únicament per efectuar només determinats tràmits davant una Administració o un organisme concret.

2.- Si la representació només és per aquest tràmit podeu adjuntar el formulari de representació signat que trobareu a l'apartat Plantilles de documents

Plantilles de documents per presentar

Requisits de la instància

  • La instància haurà de ser signada
  • Permet sol·licitants que siguin persones físiques
  • Permet sol·licitants que siguin persones jurídiques
  • Permet sol·licitants que siguin persones físiques representades per una altra persona física
AJUNTAMENT DE MANLLEU - P0811100G
PLAÇA FRA BERNADÍ 6
08560 Manlleu (Barcelona)
Precarga de imagen Precarga de imagen