Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
10/12/2018 05:17:12

Inscripció per patge a la Cavalcada de ReisEls camps marcats amb una (F) són obligatoris per a les persones físiques (ciutadans/es), els marcats amb una (J) són obligatoris per a les persones jurídiques (empreses,entitats...) i els marcats amb una (A) per ambdues.

Sol.licitant
Adreça a efectes de notificació
Dades per a notificacions
D’acord amb el que estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i altra legislació vigent, AUTORITZO a l'Ajuntament de Manlleu, en relació a la present sol•licitud: (marqueu o desmarqueu el que procedeixi)
Dades del pare/mare o tutor/a
Dades per a notificacions
D’acord amb el que estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i altra legislació vigent, AUTORITZO a l'Ajuntament de Manlleu, en relació a la present sol•licitud: (marqueu o desmarqueu el que procedeixi)
Sol.licito(A)
Informació
Autorització familiar

La persona representant en qualitat de mare, pare o tutor/a, autoritzo al menor sol.licitant a participar com a patge reial en la Cavalcada de Reis el proper dia 5 de gener i assistir als assajos previs.

Observacions

AntiRobots

D’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades seran incorporades a un fitxer automatitzat per tal de donar resposta a la sol•licitud que ha presentat. El responsable del fitxer és l’AJUNTAMENT DE MANLLEU i podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició de les seves dades personals presencialment, mitjançant comunicació escrita i adjuntant fotocòpia del DNI i la documentació complementària, si s’escau, a la seu de l’Ajuntament (plaça Fra Bernadí, 6, de Manlleu), o bé mitjançant el formulari electrònic que es troba a l’apartat dels tràmits de l’Ajuntament (l’Ajuntament a un clic): http://tramits.manlleu.cat


Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat