Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
21/11/2019 02:30:15

Sol·licitud de recollida de mobles i trastos vells al carrerAquest procediment no requereix que us identifiqueu amb un certificat digital, és suficient que empleneu les vostres dades personals.

Gràcies per la vostra col•laboració.

Els camps marcats amb una (F) són obligatoris per les persones físiques (ciutadans/es), els marcats amb una (J) són obligatoris per les persones jurídiques (empreses) i els marcats amb una (A) per a tots dos.

Sol·licitant
Adreça a efectes de notificació
Altres mitjans de comunicació
D’acord amb la Llei 11/2007, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i altra legislació vigent, AUTORITZO l'Ajuntament de Manlleu, en relació amb aquesta sol•licitud, que m'enviï (marqueu el que procedeixi) comunicacions mitjançant missatges:
Motiu de la sol·licitud Servei de recollida de mobles i trastos vells.
Adreça de recollida Emplenar només en el cas que l'adreça de recollida sigui diferent de l'adreça de notificació del sol·licitant.

AntiRobots

D’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades seran incorporades a un fitxer automatitzat per tal de donar resposta a la sol•licitud que ha presentat. El responsable del fitxer és l’AJUNTAMENT DE MANLLEU i podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició de les seves dades personals presencialment, mitjançant comunicació escrita i adjuntant fotocòpia del DNI i la documentació complementària, si s’escau, a la seu de l’Ajuntament (plaça Fra Bernadí, 6, de Manlleu), o bé mitjançant el formulari electrònic que es troba a l’apartat dels tràmits de l’Ajuntament (l’Ajuntament a un clic): http://tramits.manlleu.cat


Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat