Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
19/07/2019 18:28:10

Parada de llibres o roses per la Diada de Sant Jordi


Nivell 4. Tramitació electrònica
Objecte:
Aquest tràmit us permet sol·licitar la llicència per a la instal·lació a la via pública d'una parada de llibres o roses per la Diada de Sant Jordi.

Persones destinatàries:
a) Qualsevol persona física o jurídica que exerceixi una activitat econòmica de llibreria o floristeria o anàleg a Manlleu.
b) Centres educatius de Manlleu.
c) Entitats, associacions, fundacions i altres col·lectius sense ànim de lucre amb seu a Manlleu.

Condicions:
El contingut haurà d'estar subjecte a la venda d'elements propis de la diada o de divulgació de la pròpia entitat, associació o col·lectiu.

L'autorització que habiliti per exercir la venda és personal i intransferible. Aquesta autorització ha de ser aportada i exhibida a requeriment dels agents de la autoritat que ho sol·licitin.

L'ocupació del domini públic es farà de manera que sempre es preservi un espai lliure de 90 cm. com a mínim per tal de garantir el pas de vianants i ciclistes, que en les vies o trams de gran afluència de vianants serà de 1'5 m i de forma que la ubicació no envaeixi els passos de vianants i no impedeixi l'accés al mobiliari o als serveis públics.

El titular de la llicència és el responsable de mantenir l'espai afectat, les instal·lacions i la seva zona d'influència en bones condicions de neteja, salubritat, seguretat i estètica.

Un cop extingida la llicència, el seu titular té l'obligació de cessar en l'ús o l'ocupació autoritzada i procedir a la retirada de les instal·lacions, a la neteja l'espai públic afectat i al tractament dels residus segons els criteris dels serveis tècnics municipals.

Els sol·licitants no estan obligats al pagament de la taxa d'ocupació d'acord amb l'article 5.2 de l'ordenança fiscal núm.12 per la utilització privativa o l'aprofitament especial de domini públic.

S'autoritzarà com a màxim una única parada per entitat i centre educatiu sol·licitants.

En cas que es detecti una parada sense la pertinent autorització, s'haurà de retirar.

Es podrà autoritzar la sol·licitud de parada a aquelles persones físiques o jurídiques que havent-la presentat dins el termini assenyalat i no acomplint amb les condicions subjectives establertes en l'apartat de persones destinatàries, atenguin a criteris d'especificitat o singularitat d'interès públic de la parada.

Termini de sol·licitud:
Del 15 de març al 5 d'abril de 2019

Import:
Tràmit gratuït.

Unitat tramitadora:
Àrea de Serveis a les Persones i Promoció Econòmica


Òrgan responsable de la resolució:
Alcaldia.

Termini de resolució:
La notificació de la resolució es farà en el termini màxim de 2 mesos des de la presentació de la sol·licitud .

Efectes del silenci administratiu:
El silenci administratiu serà negatiu.

Com sol·licitar-ho presencialment:
Aquest tràmit només es pot realitzar presencialment en el cas de sol.licitar-lo una persona física. Les empreses, entitats, associacions, fundacions o centres educatius estan obligades a realitzar el tràmit en línia.

Empleneu la sol·licitud i adjunteu-hi la documentació que s'assenyala en l'apartat "Documentació complementària".

Podeu presentar-ho a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

Com sol·licitar-ho telemàticament:
Per a tramitar en línia cal que disposeu d'un certificat digital: idCAT, idCATmòbil, DNI electrònic, CERES, etc... Podeu consultar aquí tots els certificats digitals admesos

Inicieu la tramitació, a continuació empleneu el formulari web i adjunteu-hi la documentació que s'assenyala en l'apartat "Documentació complementària".


Tramitació presencial


Tramitació electrònica
Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat