Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits/Full d'informació ciutadana

Parada de venda de castanyes per Tots Sants


Objecte:
Aquest tràmit us permet sol·licitar la llicència per a la instal·lació a la via pública d'una parada de venda de castanyes per Tots Sants.

Persones destinatàries:
a) Entitats, associacions o fundacions inscrites al Registre Municipal d'Entitats de Manlleu.
b) Centres educatius de Manlleu.

Condicions:
CONDICIONS DE LA LLICÈNCIA

El contingut haurà d'estar subjecte a la venda específica d'elements propis de la diada.

L'autorització que habiliti per exercir la venda és personal i intransferible. Aquesta autorització ha de ser aportada i exhibida a requeriment dels agents de la autoritat que ho sol·licitin.

El titular de la llicència és el responsable de mantenir l'espai afectat, les instal·lacions i la seva zona d'influència en bones condicions de neteja, salubritat, seguretat i estètica.

Un cop extingida la llicència, el seu titular té l'obligació de cessar en l'ús o l'ocupació autoritzada i procedir a la retirada de les instal·lacions, a la neteja de l'espai públic afectat i al tractament dels residus segons els criteris dels serveis tècnics municipals.

Els sol·licitants no estan obligats al pagament de la taxa d'ocupació d'acord amb l'article 5.2 de l'ordenança fiscal núm.12 per la utilització privativa o l'aprofitament especial de domini públic.

En el cas d'entitats s'autoritzarà com a màxim una única parada.

En cas que es detecti una parada sense la pertinent autorització, s'haurà de retirar.

CONDICIONS PER L'OCUPACIÓ

Es prioritzarà la instal·lació de parades a la via pública en zones on la incidència de l'activitat no representi cap perill per a persones o mobiliari urbà.

La ubicació de la parada no podrà estar en cap cas situada a una distància inferior als 5 metres d'un habitatge, arbre o zones d'aparcament de vehicles, o mobiliari urbà.

L'ocupació del domini públic es farà de manera que sempre es preservi un espai lliure de 90 cm. com a mínim per tal de garantir el pas de vianants i ciclistes, que en les vies o trams de gran afluència de vianants serà de 1'5 m i de forma que la ubicació no envaeixi els passos de vianants i no impedeixi l'accés al mobiliari o als serveis públics.

Per efectuar la cocció de castanyes s'haurà d'evitar que el foc estigui en contacte amb el terra, s'ha de col·locar una planxa per evitar de malmetre el paviment.

La torradora de castanyes utilitzada seguirà els models tradicionals, i no s'admetrà encendre foc sobre la via pública i fora del fogó.

Totes les deixalles que produeixi la parada de venda de castanyes han de dipositar-se als contenidors de recollida selectiva que correspongui. A més no es podran dipositar les cendres calentes en cap contenidor de residus urbans ni a les papereres. Una vegada fredes s'han de posar en bosses i dipositar-les al contenidor corresponent.

En finalitzar cada jornada de treball no podran quedar restes de foc encès o cendres.

Un cop es finalitzi l'activitat cada dia, s'ha de retirar els bidons durant la nit. Així mateix, no es poden deixar restes de l'activitat a la via pública (papers, fustes, llenya, plàstics, ...)

Només està autoritzada la venda de castanyes i moniatos.

El sol·licitant serà responsable dels danys i perjudicis que l'activitat produeixi a la via pública, així com dels danys produïts al mobiliari urbà.

La parada haurà col·locar de forma visible el distintiu que li facilitarà l'Ajuntament per tal d'indentificar-se.

PROTOCOL D'HIGIENE I SEGURETAT PER LES PARADES NO SEDENTÀRIES DE VENDA OCASIONAL D'ALIMENTS

Degut a la situació epidemiològica ocasionada per la COVID-19 els responsables de les parades estan obligats, també, a complir amb les mesures preventives seguint les recomanacions del Departament de Salut:

-- Els paradistes han de garantir una distància mínima d'1m i mig entre el client i el producte, i entre els treballadors de la parada i els clients. No permetran tocar els productes que es venguin a la parada.

-- Les parades han de disposar de gel hidroalcohòlic per tal que els clients de la parada es netegin les mans, i els paradistes puguin practicar una higienització de mans constant.

-- Els treballadors de les parades disposaran de mascaretes, guants, i gel hidroalcohòlic suficient per treballar amb seguretat, i els utilitzaran en tot moment (manipulació i cobrament).

-- Els paradistes hauran de disposar de rètols informatius recordant les mesures de distanciament i els procediments d'higiene publicats per les autoritats als seus clients.

En el cas de que alguna parada incompleixi aquest protocol, o no facin cas a les indicacions dels responsables municipals o la policia local, perdrà automàticament el dret a participar-hi; i la policia local podrà fer-li retirar la parada i aixecar l'acta i incoar els expedients sancionadors que correspongui


Termini de sol·licitud:
El període de presentació de sol·licituds finalitza el 15 d'octubre.

Import:
Tràmit gratuït.

Unitat tramitadora:
Àrea de Serveis a les Persones i Promoció Econòmica


Òrgan responsable de la resolució:
Alcaldia.