Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits/Full d'informació ciutadana

Ajornaments i fraccionaments de tributs o taxes municipals


Objecte:
Aquest tràmit us permet sol·licitar un ajornament (ampliació del termini de pagament) o un fraccionament (pagament de la quantitat pendent en diversos terminis) del pagament de tributs, taxes, preus públics, multes o sancions municipals.
*En el cas de tributs la gestió dels quals està delegada a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT), caldrà tramitar la sol·licitud a l'ORGT (IBI, Impost vehicles tracció mecànica, IAE, Taxa residus domèstics i comercials, Taxa entrada vehicles- guals i Taxa servei de teleassistència)
https://orgt.diba.cat/
Persones destinatàries:
La persona titular del deute amb l'Ajuntament
Condicions:
Requisits per a la concessió d'un ajornament o fraccionament:
- S'hauran de fonamentar les dificultats de tresoreria que impedeixen efectuar la totalitat del pagament del deute.
- No podran ser objecte d'ajornament o fraccionament els deutes d'import per principal inferior a 60 €.
- Els deutes d'import principal inferior a 10.000 € es podran ajornar o fraccionar sense necessitat de presentar cap garantia. Per imports superiors s'haurà de detallar la garantia que s'ofereix.
- Els deutes es podran ajornar o fraccionar per un període màxim de:
24 mesos, per deutes d'import inferior a 1.500 €.
30 mesos, per deutes compresos entre 1.500 € i 5.000 €.
42 mesos, per deutes superiors a 5.000 €.
Condicions:
- Les quantitats ajornades o fraccionades s'hauran de pagar amb interessos de demora.
- El pagament de l'ajornament o fraccionament es farà per domiciliació bancària els dies 5 o 20 de cada mes.
- Si s'incompleix el pagament del termini establert, es continuarà el seu cobrament pel procediment administratiu de constrenyiment.
Termini de sol·licitud:
En període voluntari:en qualsevol moment comprès en el període. La presentació de la sol·licitud impedeix l'inici del període executiu, però no la meritació de l'interès de demora.
En període executiu:fins al moment en què es notifiqui al subjecte passiu l'acord d'alienació dels béns embargats.
Import:
Gratuït
Termini de resolució:
Termini màxim de 6 mesos
Òrgan responsable de la resolució:
Alcaldia o bé la Unitat de Recaptació de l'ORGT en els cas dels tributs amb gestió delegada.