Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
22/01/2021 14:17:27

Ajornaments i fraccionaments de tributs o taxes municipals


Nivell 4. Tramitació electrònica
Objecte:
Aquest tràmit us permet sol·licitar un ajornament (ampliació del termini de pagament) o un fraccionament (pagament de la quantitat pendent en diversos terminis) del pagament de tributs, taxes, preus públics, multes o sancions municipals.

Persones destinatàries:
La persona titular del deute amb l'Ajuntament


Termini de sol·licitud:
En període voluntari:
en qualsevol moment comprès en el període. La presentació de la sol·licitud impedeix l'inici del període executiu, però no la meritació de l'interès de demora.

En període executiu:
fins al moment en què es notifiqui al subjecte passiu l'acord d'alienació dels béns embargats.


Import:
Tràmit gratuït


Òrgan responsable de la resolució:
L'Alcaldia de l'Ajuntament o bé la Gerència o Unitat de Recaptació de l'ORGT en els cas dels tributs amb gestió delegada.


Termini de resolució:
Termini màxim de 6 mesos


Efectes del silenci administratiu:
El silenci administratiu serà negatiu.


Com sol·licitar-ho presencialment:
A l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

Cal sol.licitar CITA PRÈVIA.


Com sol·licitar-ho telemàticament:
Per a tramitar en línia cal que disposeu d'un certificat o identificador digital: idCAT, idCATmòbil, Mobile Connect, DNI electrònic, CERES, etc... Podeu consultar aquí tots els certificats digitals admesos

Inicieu la tramitació, a continuació empleneu el formulari web i adjunteu-hi la documentació que s'assenyala en l'apartat "Documentació complementària".
Condicions:


Requisits per a la concessió d'un ajornament o fraccionament:

- S'hauran de fonamentar les dificultats de tresoreria que impedeixen efectuar la totalitat del pagament del deute.

- No podran ser objecte d'ajornament o fraccionament els deutes d'import per principal inferior a 60 €.

- Els deutes d'import principal inferior a 10.000 € es podran ajornar o fraccionar sense necessitat de presentar cap garantia. Per imports superiors s'haurà de detallar la garantia que s'ofereix.

- Els deutes es podran ajornar o fraccionar per un període màxim de:

24 mesos, per deutes d'import inferior a 1.500 €.
30 mesos, per deutes compresos entre 1.500 € i 5.000 €.
42 mesos, per deutes superiors a 5.000 €.


Condicions:

- Les quantitats ajornades o fraccionades s'hauran de pagar amb interessos de demora.

- El pagament de l'ajornament o fraccionament es farà per domiciliació bancària els dies 5 o 20 de cada mes.

- Si s'incompleix el pagament del termini establert, es continuarà el seu cobrament pel procediment administratiu de constrenyiment.


Tramitació electrònica
Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat