Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
17/11/2019 14:08:31

Ajornaments i fraccionaments de tributs gestionats per l'Ajuntament


Nivell 4. Tramitació electrònica
Objecte:
Aquest tràmit us permet sol·licitar un ajornament (ampliació del termini de pagament) o un fraccionament (pagament de la quantitat pendent en diversos terminis) del pagament de tributs municipals (impostos, taxes, contribucions especials) o d'altres ingressos de dret públic (preus públics, multes, sancions).
Persones destinatàries:
El subjecte passiu.
Termini de sol·licitud:
En període voluntari: en qualsevol moment comprès en el període. La presentació de la sol·licitud impedeix l'inici del període executiu, però no la meritació de l'interès de demora.

En període executiu: fins al moment en què es notifiqui al subjecte passiu l'acord d'alienació dels béns embargats.
Import:
Tràmit gratuït.
Unitat tramitadora:
L'Àrea de Serveis Econòmics de l'Ajuntament de Manlleu en el cas de tributs no delegats.

L'oficina de Manlleu de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) en el cas de tributs la gestió dels quals ha estat delegada.

Òrgan responsable de la resolució:
L'Alcaldia de l'Ajuntament, o bé la Gerència o Unitat de Recaptació de l'ORGT en els cas dels tributs amb gestió delegada.
Termini de resolució:
La resolució s'ha de notificar en el termini màxim de 6 mesos des de la presentació de la sol·licitud.
Efectes del silenci administratiu:
El silenci administratiu serà negatiu.
Com sol·licitar-ho presencialment:
En el cas de tributs delegats a l'ORGT a qualsevol oficina de l'ORGT.
A Manlleu podeu presentar-ho a:
ORGANISME GESTIÓ TRIBUTÀRIA
Oficina de Manlleu
C. Enric Delaris, 34
Tel. 93 851 37 54
Horari: de dilluns a divendres laborables de 2/4 de 9 del matí a 2 del migdia

En la resta de supòsits a l'Ajuntament.
Empleneu la sol·licitud i adjunteu-hi la documentació que s'assenyala en l'apartat "Documentació complementària".
Podeu presentar-ho a l'Àrea de Serveis Econòmics de l'Ajuntament de Manlleu, 2a planta.
Com sol·licitar-ho telemàticament:
Per a tramitar telemàticament cal que disposeu d'un certificat digital. Podeu consultar els certificats digitals admesos en l'apartat "Preguntes més freqüents".

Inicieu la tramitació, a continuació empleneu el formulari web i adjunteu-hi la documentació que s'assenyala en l'apartat "Documentació complementària".

Tramitació presencial


Models de documentació complementària a la sol·licitud


Tramitació electrònica
Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat