Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
14/07/2020 14:59:58

Autorització d'nstal·lació temporal de caseta de venda de pirotècnia recreativa


Nivell 3. Iniciació electrònica
Objecte:
Aquest tràmit us permet sol·licitar autorització per a la instal·lació de casetes per a la venda de productes pirotècnics en els espais públics definits en el document que trobareu a l'apartat "Models de documentació complementària".

Persones destinatàries:
Qualsevol persona física o jurídica que disposi de l'autorització de la Subdelegació del govern per a la venda d'aquest tipus de productes.

Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment, però sempre amb antel·lació suficient per obtenir l'autorització de la Subdelagació del govern abans de l'atorgament de la llicència municipal per a la instal·lació.

Import:
Les taxes estan regulades a :

Ordenança fiscal 12 - TAXA PER A LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL

Casetes de venda de petards, per m2, per dia o fracció:
5,70 €

Unitat tramitadora:
Secretaria General.

Òrgan responsable de la resolució:
Alcaldia.

Tramitació presencial


Tramitació electrònica
Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat