Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits/Full d'informació ciutadana

Quota reduïda de la taxa del servei de gestió de residus municipals


Objecte:
Aquest tràmit us permet sol·licitar l'aplicació de la quota reduïda de la taxa per la prestació del servei de gestió de residus urbans en habitatges quan s’acrediti que els ingressos de la unitat de convivència no superen els imports resultants de la taula següent, d’acord amb l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya – IRSC anual (14 pagues) – del mateix any que es prengui com a referència per a la determinació dels ingressos:

NÚM. PERSONES UNITAT CONVIVÈNCIAINGRESSOS ANUALS UNITAT CONVIVÈNCIA
11 IRSC
21,3 IRSC
31,6 IRSC
41,9 IRSC
52,2 IRSC
62,5 IRSC
72,8 IRSC
83,1 IRSC
93,4 IRSC
10 o més3,7 IRSC

Els efectes de l'exempció s'inicien en l'exercici en què s'ha sol·licitat i es mantindran al llarg dels exercicis següents sempre que el beneficiari reuneixi les condicions establertes, fet que es comprovarà de forma anual.
Si es modifiquen les circumstàncies personals (o de qualsevol dels membres de la unitat de convivència), la persona beneficiària de l'exempció estarà obligada a comunicar-ho a l'Ajuntament de forma que si l'exempció resultés improcedent es liquidaria la taxa corresponent.
Persones destinatàries:
És requisit indispensable per gaudir d’aquesta quota reduïda que la persona sol·licitant visqui a l’habitatge pel qual la demana. Tanmateix, les persones que per motius d’edat o de salut visquin en un centre hospitalari, en una residència, o en el domicili d’algun familiar, podran gaudir de la quota reduïda prevista en aquest article per l’habitatge de la seva propietat que es trobi desocupat.
Així mateix, per gaudir de la quota reduïda, cal que ni la persona sol·licitant ni cap de les persones que integren la seva unitat de convivència si és el cas, sigui propietària de cap habitatge situat al territori espanyol a banda del que constitueix l’objecte de la sol·licitud.
Es considera unitat de convivència la totalitat de persones empadronades en l’habitatge que constitueix l’objecte tributari en el moment de presentar la sol·licitud.
S’entén que els ingressos de la unitat de convivència estan constituïts per la suma dels ingressos bruts de totes les persones majors de 18 anys que la integren, d’acord amb l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).
Termini de sol·licitud:
De l'1 de gener al 28 de febrer.
Import:
Gratuït
Òrgan responsable de la resolució:
Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona