Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
20/11/2019 12:21:49

Exempció de la taxa de la prestació del servei de gestió de residus municipals


Nivell 2. Descàrrega de formularis
Objecte:
Aquest tràmit us permet sol·licitar l'exempció de la taxa per la prestació del servei de gestió de residus urbans.
Persones destinatàries:
Qualsevol persona física que compleixi els següents requisits:

INGRESSOS
Els ingressos de la unitat de convivència no superen els imports resultants de la taula següent, d'acord amb l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya - IRSC anual (14 pagues) - del mateix any que es prengui com a referència per a la determinació dels ingressos:


NÚM. PERSONES UNITAT CONVIVÈNCIAINGRESSOS ANUALS UNITAT CONVIVÈNCIA
11 IRSC
21,3 IRSC
31,6 IRSC
41,9 IRSC
52,2 IRSC
62,5 IRSC
72,8 IRSC
83,1 IRSC
93,4 IRSC
10 o més3,7 IRSC

Els ingressos de la unitat de convivència estan constituïts per la suma dels ingressos bruts de totes les persones majors de 18 anys que la integren, d'acord amb l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).

CONVIVÈNCIA
Que la persona sol·licitant visqui a l' habitatge pel qual demana l'exempció, llevat que per motius d'edat o de salut visquin en centre hospitalari, residència o en el domicili d'algun familiar.

Es considera unitat de convivència la totalitat de persones empadronades en l'habitatge que constitueix l'objecte tributari en el moment de presentar la sol·licitud.

PROPIETATS
Que ni la persona sol·licitant ni cap de les persones que integren la unitat de convivència sigui propietària de cap habitatge situat al territori espanyol a banda del que constitueix l'objecte de la sol·licitud.
Observacions:
Els efectes de l'exempció s'inicien en l'exercici en què s'ha sol·licitat i es mantindran al llarg dels exercicis següents sempre que el beneficiari reuneixi les condicions establertes, fet que es comprovarà de forma anual.

Si es modifiquen les seves circumstàncies personals (o de qualsevol dels membres de la unitat de convivència), la persona beneficiària de l'exempció estarà obligada a comunicar-ho a l'Ajuntament de forma que si l'exempció resultés improcedent es liquidaria la taxa corresponent.
Termini de sol·licitud:
Fins al 28 de febrer.
Import:
Tràmit gratuït.
Òrgan responsable de la resolució:
Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, per delegació del Ple municipal.
Efectes del silenci administratiu:
El silenci administratiu serà negatiu.
Com sol·licitar-ho presencialment:
Empleneu la sol·licitud i adjunteu-hi la documentació que s'assenyala en l'apartat "Documentació complementària".

ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA
Oficina de Manlleu
C/ Enric Delaris, 34
Tel. 93 472 92 01

Horari: de dilluns a divendres laborables de 8.30 a 14 del migdia

Tramitació presencial


Models de documentació complementària a la sol·licitud
Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat