Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
14/08/2020 13:19:55

Sol.licitud de parcel.la de les hortes municipals


Nivell 4. Tramitació electrònica
Objecte:
Aquest tràmit us permet sol·licitar una parcel·la municipal d'hort per al conreu ecològic fins al 15/11/2017.

Actualment només hi ha parcel·les vacants a la nova zona d'horts de Can Ramisa.

Les parcel·les s'adjudiquen a mesura que arriben les sol·licituds.

Persones destinatàries:
Les parcel·les podran ser conreades per:

- Persones físiques majors d'edat.

- Centres educatius de Manlleu.

- Entitats que figurin en el registre municipal d'entitats, quan s'acrediti la seva sol·licitud per a un ús de caràcter pedagògic, ambiental, terapèutic o social. També s'admetran entitats que no constin al registre municipal però que donin servei d'aquest caràcter a la població.

Observacions:
REQUISITS:

- Ser persona física major d'edat.
- Estar domiciliat/da a Manlleu, tot i que també s'admeten persones d'altres municipis.
- No disposar ni conrear cap altre hort o terreny de conreu, ja sigui a títol de propietari, arrendatari o qualsevol altra situació.
- No haver estat privat/da d'una parcel·la d'hort municipal, previ expedient de revocació d'autorització.

Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment.

Import:
El tràmit de sol·licitud és gratuït, si bé les persones, centres i entitats finalment adjudicatàries hauran de pagar la taxa municipal que anualment l'Ajuntament aprovi.

A més hauran de dipositar una fiança inicial de 30,00 euros.

Les taxes aprovades són:

SUPERFÍCIE DE L'HORTIMPORT ANUAL
Horts > 45 m2120,00 €
Horts fins a 45 m2100,00 €


S'establirà una bonificació del 75% de la taxa per la utilització privativa dels horts quan s'acrediti que els ingressos de la unitat de convivència no superen els imports resultants de la taula següent, d'acord amb l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya - IRSC anual (14 pagues) - del mateix any que es prengui com a referència per a la determinació dels ingressos:

NOMBRE DE MEMBRES DE LA UNITAT FAMILIARINGRESSOS ANUALS DE LA UNITAT DE CONVIVÈNCIA
1 membre1 IRSC
2 membres1,3 IRSC
3 membres1,6 IRSC
4 membres1,9 IRSC
5 membres2,2 IRSC
6 membres2,5 IRSC
7 membres2,8 IRSC
8 membres3,1 IRSC
9 membres3,4 IRSC
10 membres3,7 IRSC €


És requisit indispensable per gaudir d'aquesta bonificació fiscal que la persona sol·licitant estigui empadronada a Manlleu.

Unitat tramitadora:
Servei de Medi Ambient.

Com sol·licitar-ho presencialment:
Empleneu la sol·licitud i adjunteu-hi la documentació que s'assenyala en l'apartat "Documentació complementària".

Podeu presentar-ho a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Manlleu, 1a planta.

Tramitació presencial


Models de documentació complementària a la sol·licitud


Tramitació electrònica
Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat