Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
16/01/2021 21:59:46

Parcel.la de les hortes municipals


Nivell 4. Tramitació electrònica
Objecte:
Aquest tràmit us permet sol·licitar una parcel·la municipal d'hort per al conreu ecològic pels anys 2018-2021.

S'ofereixen 95 parcel·les distribuïdes a les quatre zones d'horta municipal:

- Can Sangles: 26 (+ una zona per a taules de cultiu adaptades).

- La Platja del Dolcet: 22

- La Coma: 29

- Can Ramisa: 18

La situació de cadascuna de les zones d'horta municipal es pot consultar al següent enllaç:

Mapa dels horts

Les parcel·les s'adjudicaran per ordre de registre d'entrada.

Persones destinatàries:
Les parcel·les podran ser conreades per:

-Persones físiques majors d'edat.

-Centres educatius de Manlleu.

-Entitats que figurin en el registre municipal d'entitats, quan s'acrediti la seva sol·licitud per a un ús de caràcter pedagògic, ambiental, terapèutic o social. També s'admetran entitats que no constin al registre municipal però que donin servei d'aquest caràcter a la població.

Observacions:
REQUISITS:

-Ser persona física major d'edat. Només s'admetrà una sol·licitud per unitat familiar convivent.

-Estar domiciliat/da a Manlleu i figurar al padró municipal amb una antiguitat mínima d'un any ininterromput. Es podran admetre persones d'altres municipis que únicament es consideraran en cas que quedin parcel·les vacants.

-No disposar ni conrear cap altre hort o terreny de conreu, ja sigui a títol de propietari, arrendatari o qualsevol altra situació.

-No tenir rebuts impagats de la taxa dels horts municipals.

-No haver estat privat/da d'una parcel·la d'hort municipal, previ expedient de revocació d'autorització.

-També pot ser adjudicatari d'una parcel·la d'hort un centre educatiu de Manlleu o bé una entitat que figuri en el registre municipal d'entitats, quan s'acrediti la seva sol·licitud per a un ús de caràcter pedagògic, ambiental, terapèutic o social. En aquest cas, caldrà la designació d'una persona física responsable del grup i del compliment de les condicions d'ocupació establertes. També s'admetran entitats que no constin al registre municipal però que donin servei d'aquest caràcter a la població.

La pèrdua o modificació d'aquestes condicions també suposarà l'obligació de restituir la parcel·la que hagi estat adjudicada.

Termini de sol·licitud:
Tot l'any, subjecte a disponibilitat de parcel.les.

Import:
El tràmit de sol·licitud és gratuït, si bé les persones, centres i entitats finalment adjudicatàries hauran de pagar la taxa municipal que anualment l'Ajuntament aprovi.

A més hauran de dipositar una fiança inicial de 30,00 euros (10,00 Euros per a persones jubilades, discapacitades i/o famílies amb renda baixa).

Les taxes anuals són:

- Horts tarifa general: 120 €/any

- Horts tarifa especial (persones discapacitades o jubilades): 60 €/any

- Espai taules de cultiu: 80 €/any

Unitat tramitadora:
Servei de Medi Ambient.

Com sol·licitar-ho presencialment:
Aquest tràmit només es pot realitzar presencialment en el cas de sol.licitar-lo una persona física. Les empreses, entitats, associacions, fundacions o centres educatius estan obligades a realitzar el tràmit en línia.

Us podeu dirigir a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

Cal sol.licitar CITA PRÈVIA.

Tramitació presencial


Models de documentació complementària a la sol·licitud


Tramitació electrònica
Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat