Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits/Full d'informació ciutadana

Sol.licitud de parcel.la a les hortes municipals per al període 2022 - 2026


Objecte:
Aquest tràmit us permet sol·licitar una parcel·la municipal d'hort per al conreu ecològic pels anys 2022-2026. S'ofereixen 96 parcel·les distribuïdes a les quatre zones d'horta municipal:
- Can Sangles: 26 (+ una zona per a taules de cultiu adaptades).
- La Platja del Dolcet: 22
- La Coma: 30
- Can Ramisa: 18
La situació de cadascuna de les zones d'horta municipal es pot consultar al següent enllaç: Mapa dels horts
Persones destinatàries:
-Persones físiques majors d'edat.
-Centres educatius de Manlleu.
-Entitats que figurin en el registre municipal d'entitats, quan s'acrediti la seva sol·licitud per a un ús de caràcter pedagògic, ambiental, terapèutic o social. També s'admetran entitats que no constin al registre municipal però que donin servei d'aquest caràcter a la població.
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment i sempre que hi hagin parcel.les vacants.
Import:
Les persones, centres i entitats finalment adjudicatàries hauran de pagar una fiança i una taxa anual.

Fiança:
Import general: 30€
Import bonificat: 10€ (persones jubilades, discapacitades i/o famílies amb renda baixa)
Taxa anual:
Import parcel.la: 120 €/any
Import taula de cultiu: 80 €/any
Import bonificat: 60 €/any (persones jubilades, discapacitades i/o famílies amb renda baixa)

*Per gaudir de la bonificació caldrà acreditar la condició de persona jubilada, de discapacitat o de families amb renda baixa.
Observacions:
Els requisits per a poder sol.licitar una parcel.la d'hort són:

-Ser persona física major d'edat. Només s'admetrà una sol·licitud per unitat familiar convivent. En cas de rebre vàries sol·licituds d'una mateixa unitat familiar només s'acceptarà la primera que consti al registre d'entrada i la resta seran excloses.
-Estar domiciliat/da a Manlleu i figurar al padró municipal. Es podran admetre persones no empadronades i d'altres municipis que únicament es consideraran en cas que quedin parcel·les vacants.
-No disposar ni conrear cap altre hort o terreny de conreu, ja sigui a títol de propietari, arrendatari o qualsevol altra situació.
-No tenir rebuts impagats de la taxa dels horts municipals.
-No haver estat privat/da d'una parcel·la d'hort municipal, previ expedient de revocació d'autorització.
-També pot ser adjudicatari d'una parcel·la d'hort un centre educatiu de Manlleu o bé una entitat que figuri en el registre municipal d'entitats, quan s'acrediti la seva sol·licitud per a un ús de caràcter pedagògic, ambiental, terapèutic o social. En aquest cas, caldrà la designació d'una persona física responsable del grup i del compliment de les condicions d'ocupació establertes. També s'admetran entitats que no constin al registre municipal però que donin servei d'aquest caràcter a la població.

La pèrdua o modificació d'aquestes condicions també suposarà l'obligació de restituir la parcel·la que hagi estat adjudicada.
Termini de resolució:
S'ajudicarà la parcel.la d'hort en el moment que hi hagi alguna vacant disponible.
Òrgan responsable de la resolució:
Regidoria de Medi Ambient