Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits/Full d'informació ciutadana

FUE Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III)


Objecte:
És el règim d'intervenció a través del qual les persones o empreses titulars d'una activitat, posen en coneixement de l'ajuntament fets o elements relatius a l'inici d'una activitat sota la seva responsabilitat, tot indicant els aspectes que la poden condicionar, i que s'acompanya dels documents necessaris per al seu exercici.

Se sotmeten a aquest règim les activitats relacionades a l'Annex III de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA) i les activitats consistents en unitats tècniques mòbils de caràcter temporal associades a obres d'infraestructures públiques o privades, o a activitats de tractament de residus, o a instal·lacions similars de l'annex II de l'esmentada Llei, sempre que, com a activitats independents i per les seves característiques, no estiguin associades a un emplaçament fix ni tinguin la condició d'activitats estables.

Persones destinatàries:
La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.

Termini de sol·licitud:
La comunicació prèvia ambiental es presenta un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur a terme l'activitat i prèviament a l'inici d'aquesta.

Import:
425,00 €

Unitat tramitadora:
Àrea de Serveis Territorials, Medi Ambient i Habitatge

Condicions:
Cal disposar prèviament de:

1. Informe urbanístic favorable quan es volen utilitzar, per a un ús concret, edificacions existents construïdes sense un ús específic o quan la llicència urbanística o la comunicació prèvia d'obres no emparen expressament les obres o instal·lacions de l'activitat comunicada.

2. Llicència o presentació de la comunicació prèvia d'obres quan procedeixi.

3. Informe i certificació de l'acte de comprovació favorable en matèria d'incendis quan es tracti d'activitats incloses en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010 o només la certificació de l'acte de comprovació favorable quan es tracti d'una activitat inclosa a l'annex d'activitats amb risc d'incendis de l'Ordenança municipal d'intervenció ambiental, de seguretat i de salut pública.

4. Certificacions ambientals específiques favorables, per aquells casos que l'activitat generi emissions de gasos o fums, sorolls o vibracions, llums a l'exterior en horari nocturn, aigua contaminada i/o residus no assimilables. Aquestes certificacions específiques podran ser lliurades per una entitat col·laboradora de l'Administració o pels tècnics municipals.

5. Declaració d'impacte ambiental favorable, o de la resposta de l'Administració en el sentit que no hi ha necessitat d'avaluació d'impacte ambiental, en el cas que l'activitat se situï en un espai natural protegit.

6. Autorització d'abocaments d'aigües residuals a la llera pública o al mar, quan procedeixi.

7. Llicència o presentació de la declaració responsable en matèria de comerç per als establiments inclosos als articles 18 i 19 del Decret Llei 1/2009, d'ordenació dels equipaments comercials, en cas que no hi hagi obres.

8. Informe favorable del Departament competent en matèria de ramaderia sobre el pla de gestió de les dejeccions ramaderes si es tracta d'activitats ramaderes.

9. Llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic, si escau.

10. Pòlissa, contracte d'assegurances o altres garanties que donen cobertura a la responsabilitat de l'activitat, si s'escau.
Òrgan responsable de la resolució:
Alcaldia, però actualment amb delegació a la regidoria d'Urbanisme