Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits/Full d'informació ciutadana

FUE Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat


Objecte:
Mitjançant la Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat la persona interessada posa en coneixement de l'Administració l'inici o modificació substancial d'una activitat econòmica, de les incloses en l'annex de la Llei 18/2020 de facilitació de l'activitat econòmica (veure columna corresponent a Projecte tècnic + certificat tècnic), i hi adjunta el projecte i certificat tècnics acreditatius del compliment dels requisits necessaris que estableix la normativa vigent per a l'exercici de l'activitat.

* En el cas de tractar-se d'establiments alimentaris cal adjuntar la

Declaració responsable en matèria de seguretat alimentària

** Amb aquest formulari no es poden comunicar els establiments turístics, els quals es comuniquen amb un formulari específic que trobareu a:

Canal Empresa
Persones destinatàries:
La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment
Termini de sol·licitud:
La comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat es presenta abans d'iniciar l'activitat i un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur-la a terme i sempre que la intervenció prèvia preceptiva segons la normativa sectorial hagi finalitzat favorablement.
Import:
425 €
El pagament es realitza amb targeta bancària en el moment de realitzar el tràmit.
Condicions:
Cal disposar prèviament de:

- Llicència o comunicació prèvia d'obres quan correspongui.

- Que l'activitat a desenvolupar sigui compatible amb el planejament urbanístic.

- Projecte tècnic de l'activitat, redactat i signat per un tècnic competent, així com del certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l'activitat, instal·lació o establiment, signat per un tècnic competent.

- Títols habilitants necessaris per a l'exercici de l'activitat. En el cas d'establiments de comerç al detall d'aliments i begudes; restaurants i establiments de menjar; provisió de menjars preparats, bars i bars-restaurants, podeu comprovar els requisits en matèria de salut alimentària, en el quadre adjunt.

- En cas que l'activitat a desenvolupar es consideri de risc important en matèria d'incendis, segons el que preveu la Llei 3/2010 (veure columna corresponent Requereix informe previ d'incendis), de forma prèvia a fer la comunicació cal:

---Obtenir l'informe previ en matèria d'incendis. Un cop es rebi l'informe previ en matèria d'incendis, s'haurà de contactar amb una entitat col.laboradora de l'Administració per tal d'obtenir el certificat d'acte de comprovació favorable en matèria d'incendis.

---Disposar del corresponent certificat de comprovació favorable en matèria d'incendis (si s'escau).
Unitat tramitadora:
Àrea de Serveis Territorials, Medi Ambient i Habitatge
Òrgan responsable de la resolució:
Regidoria d'Urbanisme