Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
27/02/2021 02:08:23

FUE Comunicació prèvia d'obertura


Nivell 4. Tramitació electrònica
Objecte:
Mitjançant la Comunicació prèvia d'obertura l'interessat posa en coneixement de l'administració l'inici d'una activitat econòmica de baix risc, de les incloses en l'Annex II de la Llei de simplificació, i acompanya el projecte i certificat tècnics necessaris per al seu exercici.

En el cas de presentar la modalitat de "canvi de titularitat" no serà necessari adjuntar de nou la documentació tècnica associada.

Persones destinatàries:
La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb l qual s'actua.

Termini de sol·licitud:
La comuicació prèvia d'obertura es presenta quan es vol iniciar l'activitat i un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur a terme.

Import:
200 €
Observacions:
REQUISITS PREVIS

1. Disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia d'obres quan procedeixi.

2. L'activitat a desenvolupar ha de ser compatible amb el planejament urbanístic.

3. Disposar del projecte tècnic de l'activitat, redactat i signat per un tècnic competent, així com del certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l'activitat, instal·lació o establiment, signat per un tècnic competent.

4. Disposar de les llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic, si és el cas (per exemple, guals, terrasses, etc.).

5. Si es tracta d'establiments de comerç al detall d'aliments i begudes; restaurants i establiments de menjar; provisió de menjars preparats, bars i bars-restaurants, podeu comprovar els requisits que s'apliquen per a la vostra activitat en matèria de salut alimentària, en el quadre adjunt.

6. En cas que l'activitat a desenvolupar es consideri de risc important en matèria d'incendis, segons el que preveu la Llei 3/2010 (Vegeu quadre d'activitats, columna "Informe previ en matèria d'incendis"), de forma prèvia a fer la comunicació cal:

a. obtenir l'informe previ en matèria d'incendis
b. Un cop es rebi l'informe previ en matèria d'incendis d'incendis, s'haurà de contactar amb una entitat col·laboradora de l'Administració per tal d'obtenir el certificat de comprovació favorable en matèria d'incendis.

7. Haver fet el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.


ALTRA INFORMACIÓ D'INTERÈS

Quan el servei tècnic municipal, en comprovar les dades consignades a la comunicació prèvia d'obertura detecti qualsevol inexactitud, falsedat o omissió ho posarà en coneixement de la persona titualr, que disposarà del termini d'un mes per corregir-la i/o perfeccionar-la, sens perjudici del dret a presentar al·legacions en el termini de 15 dies a comptar de la notificació i de les resopnsabilitats a les quals s'hagués de fer front.

L'Ajuntament podrà incoporar l'activitat en un pla d'inspecció per a verificar el compliment dels requisits i la normativa sectorial aplicable. En cas que es constati algun incompliment s'iniciarà un procediment d'esmena d'una durada màxima de dos mesos, que no comportaria la suspensió de l'activitat, tret que hi hagués risc per a les persones, els béns o el medi ambient.

Aquest procediment d'esmena té una durada màxima de dos mesos i és independent i compatible amb un possible procediment sancionador, i supletori en els casos en què la normativa sectorial de l'activitat no estableixi un procediment específic.

Unitat tramitadora:
Àrea de Serveis Territorials, Medi Ambient i Habitatge

Òrgan responsable de la resolució:
Alcaldia, però actualment amb delegació a la regidoria d'Urbanisme

Com sol·licitar-ho presencialment:
Aquest tràmit només es pot realitzar presencialment en el cas de sol.licitar-lo una persona física. Les empreses, entitats, associacions, fundacions o centres educatius estan obligades a realitzar el tràmit en línia.

Us podeu dirigir a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

Cal sol.licitar CITA PRÈVIA.

Com sol·licitar-ho telemàticament:
Per a tramitar en línia cal que disposeu d'un certificat digital: idCAT, idCATmòbil, DNI electrònic, CERES, etc... Podeu consultar aquí tots els certificats digitals admesos

Inicieu la tramitació, a continuació empleneu el formulari web i adjunteu-hi la documentació que s'assenyala en l'apartat "Documentació complementària".

Tramitació presencial


Tramitació electrònica
Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat