Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits/Full d'informació ciutadana

FUE Comunicació d'inici o de modificació substancial d'activitat en un establiment amb certificat tècnic


Objecte:
Mitjançant la Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb certificat tècnic la persona interessada posa en coneixement de l'Administració l'inici i modificació substancial d'una activitat econòmica, de les incloses en l'annex de la Llei 18/2020 de facilitació de l'activitat econòmica (vegeu columna corresponent a "Certificat tècnic"), i hi adjunta el certificat tècnic acreditatiu del compliment dels requisits necessaris que estableix la normativa vigent per a l'exercici de l'activitat.

* En el cas de tractar-se d'establiments alimentaris cal adjuntar la

Declaració responsable en matèria de seguretat alimentària

** Amb aquest formulari no es poden comunicar els establiments turístics, els quals es comuniquen amb un formulari específic que trobareu a:

Canal Empresa
Persones destinatàries:
La persona física o jurídica titular de l'activitat econòmica
Import:
200 €
El pagament es realitza amb targeta bancària en el moment de realitzar el tràmit.
Termini de sol·licitud:
La comunicació d'inici d'activitat en un establiment amb certificat tècnic es presenta abans d'iniciar l'activitat i un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur-la a terme i sempre que la intervenció prèvia preceptiva segons la normativa sectorial, si és el cas, hagi finalitzat favorablement.
Condicions:
Cal disposar prèviament de:

- Llicència o comunicació prèvia d'obres quan correspongui.

- Compatibilitat de l'activitat a desenvolupar amb el planejament urbanístic.

- Certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix
l'activitat, instal·lació o establiment, signat per un tècnic competent, segons model adjunt.

- Tots els títols habilitants necessaris per l'exercici de l'activitat. En el cas d'establiments de comerç al detall d'aliments i begudes, i provisió de menjars preparats, podeu comprovar els requisits en matèria de salut alimentària en el quadre adjunt.


Unitat tramitadora:
Àrea de Serveis Territorials, Medi Ambient i Habitatge.
Òrgan responsable de la resolució:
Regidoria d'Urbanisme