Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits/Full d'informació ciutadana

FUE Informe previ en matèria d'incendis


Objecte:
És l'informe que s'ha de sol·licitar amb anterioritat a la presentació de la comunicació prèvia d'una activitat considerada de risc important en matèria d’incendis, quan aquesta estigui inclosa en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis.

Posteriorment a l’obtenció de l’informe favorable, cal que una entitat col·laboradora de l'Administració faci l’acte de comprovació en matèria d’incendis i n'emeti el certificat. Tot seguit, l'empresa haurà de fer la comunicació prèvia corresponent.
Persones destinatàries:
La persona físiica o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.

Termini de sol·licitud:
Prèviament a l'inici de l'activitat i de la presentació de la corresponent comunicació prèvia.

Import:
La taxa que estableixi l'ordenança fiscal.

Condicions:
L'Ajuntament trametrà la sol·licitud a l'òrgan competent de la Generalitat, el qual emetrà l'informe en un termini de dos mesos, i el farà arribar a l'Ajuntament que, alhora, el notificarà a l'interessat.

No caldrà realitzar novament aquest tràmit en el cas de:

- Haver tramitat una llicència d'obres i haver efectuat ja el control preventiu en matèria d'incendis.

- Que una activitat, sense ser modificada, canviï de titularitat i ja disposi d'aquest control preventiu en matèria d'incendis.
Unitat tramitadora:
Àrea de Serveis Territorials, Medi Ambient i Habitatge

Òrgan responsable de la resolució:
Generalitat de Catalunya.