Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits/Full d'informació ciutadana

FUE Informe previ en matèria d'incendis


Objecte:
Aquest tràmit us permet obtenir l'informe en matèria de prevenció d'incendis que s'ha de sol·licitar amb anterioritat a la presentació de la comunicació prèvia d'una activitat considerada de risc important en matèria d'incendis, quan aquesta estigui inclosa en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/201, de 18 de febrer.

Posteriorment a l'obtenció de l'informe favorable, caldrà realitzar l'acte de comprovació en matèria d'incendis i procedir a efecturar la comunicació prèvia corresponent.

Persones destinatàries:
La persona físiica o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.

Termini de sol·licitud:
Prèviament a l'inici de l'activitat i de la presentació de la corresponent comunicació prèvia.

Import:
La taxa que estableixi l'ordenança fiscal.

Observacions:
REQUISITS PREVIS

Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit, si és el cas.


ALTRA INFORMACIÓ D'INTERÈS:

L'Ajuntament trametrà la sol·licitud a l'òrgan competent de la Generalitat, el qual emetrà l'informe en un termini de dos mesos, i el farà arribar a l'Ajuntament que, alhora, el notificarà a l'interessat.

No caldrà realitzar novament aquest tràmit:

. En el supòsit d'haver tramitat una llicència d'obres i haver efectuat ja el control preventiu en matèria d'incendis.

. En el supòsit que una activitat, sense ser modificada, canviï de titularitat i ja disposi d'aquest control preventiu ne matèria d'incendis.

Unitat tramitadora:
Àrea de Serveis Territorials, Medi Ambient i Habitatge

Òrgan responsable de la resolució:
Generalitat de Catalunya.