Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits/Full d'informació ciutadana

FUE Llicència municipal d'establiments fixos oberts al públic, d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries


Objecte:
Els establiments oberts al públic, els espectacles públics i les activitats recreatives per dur a terme la seva activitat requereixen l'obtenció prèvia d'autoritzacions, llicències o comunicació de dades abans de l'inici de l'activitat. La intervenció serà més o menys complexa en funció dels efectes que aquestes activitats tenen sobre la convivència veïnal, la mobilitat, la salut de les persones i el medi ambient.

Els espectacles públics i les activitats recreatives ordinàries que estan sotmeses al règim de llicència municipal són les següents:

- Bars musicals amb un aforament superior a 150 persones.
- Discoteques.
- Sales de ball.
- Restaurants musicals amb un aforament superior a 150 persones.
- Sales de festes amb espectacle.
- Discoteques de joventut.
- Establiments on s'hi realitzen activitats de naturalesa sexual:
- Locals amb servei de bar i ambientació musical sense pista de ball o espai assimilable.
- Locals que ofereixen actuacions i espectacles eròtics.

També s'ha de tenir present que les modificacions substancials d'un establiment o activitats ja autoritzades també estaran subjectes a aquesta llicència i, sempre que sigui possible, s'haurà de referir a la part o a les parts que es modifiquen

Termini de sol·licitud:
Es pot presentar en qualsevol moment.

Persones destinatàries:
Les persones físiques o jurídiques que volen obrir qualsevol dels establiments fixos oberts al públic d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries.

Import:
1.260 € l'obertura d'establiments de més de 500 m2 oberts al públic d'espectacles públics i d'activitats recreatives de caràcter permanent que no estiguin subjectes al règim de comunicació prèvia

1.010 € l'obertura d'establiments de menys de 500 m2 oberts al públic d'espectacles públics i d'activitats recreatives de caràcter permanent que no estiguin subjectes al règim de comunicació prèvia

Observacions:
REQUISITS PREVIS

1. Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.
2. Opcionalment, l'interessat pot adreçar-se a l'Ajuntament per:
a) Rebre informació sobre els requisits que ha de complir la sol·licitud i obtenir els formularis a complimentar.
b) Sol·licitar informe urbanístic respecte de la compatibilitat de l'establiment amb el planejament urbanístic.

3. Si l'activitat està situada en un espai natural protegit, es troba sotmesa a un procés de consulta prèvia sobre la necessitat de declaració d'impacte ambiental. En aquest cas, l'interessat adreçarà la consulta prèvia a l'OGAU del territori on ha previst d'emplaçar l'activitat.

En cas que la Ponència Ambiental de la Generalitat determini que cal sotmetre l'activitat projectada a avaluació d'impacte ambiental, se seguirà el procediment previst per la llicència, amb especificitats i la Ponència formularà la declaració d'impacte ambiental.

4.Quan al local on es pretén realitzar l'activitat sigui necessari efectuar-hi obres, el peticionari de la llicència d'establiments oberts al públic pot sol·licitar de forma simultània amb aquesta llicència, la preceptiva llicència d'obres o bé esperar que li sigui atorgada o denegada la llicència d'establiments oberts al públic, i després demanar la d'obres.

Unitat tramitadora:
Àrea de Serveis Territorials, Medi Ambient i Habitatge

Òrgan responsable de la resolució:
Regidoria d'Urbanisme