Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits/Full d'informació ciutadana

FUE Comunicació prèvia municipal d'establiments fixos oberts al públic, d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries


Objecte:
Els establiments oberts al públic, els espectacles públics i les activitats recreatives per dur a terme la seva activitat requereixen l'obtenció prèvia d'autoritzacions, llicències o comunicació de dades abans de l'inici de l'activitat. La intervenció serà més o menys complexa en funció dels efectes que aquestes activitats tenen sobre la convivència veïnal, la mobilitat, la salut de les persones i el medi ambient.

La Generalitat s'encarrega de les intervencions més complexes i de major afectació, mentre que els ajuntaments fan la resta.

La comunicació prèvia és el règim d'intervenció a través del qual la persona o empresa que vol posar funcionament un establiment fix obert al públic, d'espectacles públics o activitats recreatives ordinàries, ho posa en coneixement de l'Ajuntament i acompanya la documentació que acredita el compliment dels requisits que exigeix la normativa aplicable.

En el Decret 112/2010, de 31 d'agost, que aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives es detalla quins són els espectacles públics i les activitats recreatives ordinàries que abans de posar-se en marxa, hauran de posar-se en coneixement de l'Ajuntament. Aquesta comunicació prèvia, anirà acompanyada de la documentació que acrediti el compliment dels requisits que exigeix la normativa.

També s'ha de tenir present que les modificacions substancials d'un establiment o activitats ja autoritzades també estaran subjectes a aquest règim i, sempre que sigui possible, s'haurà de referir a la part o a les parts que es modifiquen

Persones destinatàries:
Les persones físiques o jurídiques que volen posar en funcionament un establiment fix obert al públic, d'espectacles públics o activitats recreatives ordinàries o, el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.

Termini de sol·licitud:
La comunicació prèvia es presenta un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per obrir l'establiment o dur a terme l'activitat i prèviament al seu inici.

Import:
425 € l'obertura d'establiments oberts al públic destinats a espectacles cinematogràfics

425 € l'obertura d'establiments oberts al públic destinats a espectacles públics i activitats recreatives musicals amb un aforament autoritzat fins a 150 persones

425 € l'obertura d'establiments oberts al públic d'activitats de restauració amb un aforament autoritzat fins a 150 persones i sempre que no disposin de terrassa o qualsevol altre espai complementari a l'aire lliure

Condicions:
Cal disposar prèviament de:

1. Certificacions o llicències específiques que, si és el cas, puguin exigir les normes sectorials per a l'exercici de l'activitat.

2. Informe i certificació de l'acte de comprovació favorable en matèria d'incendis quan es tracti d'activitats incloses en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010 o certificació de l'acte de comprovació favorable quan es tracti d'una activitat inclosa a l'annex d'activitats amb risc d'incendis de l'Ordenança d'intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives.

3. Llicència o presentació de la comunicació prèvia d'obres o bé, si és el cas, disposar de l'informe urbanístic segons prodeixi.

4. Llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic, si escau.

5. Declaració d'impacte ambiental favorable, o de la resposta de l'Administració en el sentit que no hi ha necessitat d'avaluació d'impacte ambiental, en el cas que l'activitat se situï en un espai natural protegit.
Unitat tramitadora:
Àrea de Serveis Territorials, Medi Ambient i Habitatge

Òrgan responsable de la resolució:
Regidoria d'Urbanisme