Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
21/01/2021 08:16:08

FUE Llicència municipal d'establiments oberts al públic de règim especial


Nivell 4. Tramitació electrònica
Objecte:
És el règim d'intervenció municipal al qual se subjecta l'obertura d'un establiment públic de règim especial.

Aquesta llicència l'atorguen, amb informe vinculant previ de la Generalitat, els ajuntaments de més de 50.000 habitants. També podran atorgar-la els ajuntaments de menor població que així ho tinguin delegat de la Generalitat de Catalunya. En la resta de municipis el règim d'intervenció serà l'autorització de la Generalitat, prèvia conformitat de l'ajuntament afectat.

Els establiments oberts al públic de règim especial són aquells amb horari especial i que poden romandre oberts al llarg de tot el dia, preveient 2 hores de tancament, cada 24 hores.

Persones destinatàries:
Les persones físiques o jurídiques que, complint amb les condicions i requisits especials, volen posar en funcionament un establiment de règim especial o el seu representant legal. En aquest darrer cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.

Termini de sol·licitud:
Es pot presentar en qualsevol moment.

Import:
1.260 € l'obertura d'establiments de més de 500 m2 oberts al públic d'espectacles públics i d'activitats recreatives de caràcter permanent que no estiguin subjectes al règim de comunicació prèvia

1.010 € l'obertura d'establiments de menys de 500 m2 oberts al públic d'espectacles públics i d'activitats recreatives de caràcter permanent que no estiguin subjectes al règim de comunicació prèvia

Observacions:
En el moment d'iniciar l'activitat s'ha d'acreditar la contractació de l'assegurança de responsabilitat civil, mitjançant una declaració responsable, en la qual es faci constar les quanties contractades, acompanyada del rebut vigent, d'acord amb el Decret 112/2010, de 31 d'agost (article 83).

El promotor haurà de demanar aquesta llicència amb l'antelació suficient perquè l'Ajuntament pugui resoldre el seu atorgament, tenint en compte que fer-ho disposa del termini d'un mes.

Unitat tramitadora:
Àrea de Serveis Territorials, Medi Ambient i Habitatge

Òrgan responsable de la resolució:
Alcaldia, però actualment amb delegació a la regidoria d'Urbanisme

Com sol·licitar-ho presencialment:
Aquest tràmit només es pot realitzar presencialment en el cas de sol.licitar-lo una persona física. Les empreses, entitats, associacions, fundacions o centres educatius estan obligades a realitzar el tràmit en línia.

Us podeu dirigir a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

Cal sol.licitar CITA PRÈVIA.

Com sol·licitar-ho telemàticament:
Per a tramitar en línia cal que disposeu d'un certificat digital: idCAT, idCATmòbil, DNI electrònic, CERES, etc... Podeu consultar aquí tots els certificats digitals admesos

Inicieu la tramitació, a continuació empleneu el formulari web i adjunteu-hi la documentació que s'assenyala en l'apartat "Documentació complementària".

Tramitació presencial
Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat