Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits/Full d'informació ciutadana

FUE Comunicació prèvia municipal d'establiments no permanents desmuntables


Objecte:
S'entén per establiments oberts al públic no permanents desmuntables els locals o les construccions conformats per estructures desmuntables o per instal·lacions fixes portàtils, constituïdes per mòduls o elements metàl·lics, de fusta o de qualsevol altre material que permeti operacions de muntatge, desmuntatge o trasllat, amb caràcter itinerant o sense. Poden ser coberts totalment o parcialment i oberts o tancats.

Les persones o empreses interessades en l'obertura d'un establiment no permanent desmuntable, han de posar en coneixement de l'ajuntament els requisits o elements relatius a l'obertura d'un establiment d'aquest tipus on es preveu celebrar espectacles públics o activitats recreatives..

Persones destinatàries:
La persona física o jurídica que vol obrir un establiment, local o construcció, no permanent desmuntable, per a realitzar-hi espectacles públics o activitats recreatives.

Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment.

Import:
290 €
Condicions:
Tractant-se d'activitats en establiments no permanents desmuntables caldrà obtenir acta de control inicial favorable dels serveis tècnics municipals o d'una ECA que acrediti la inspecció del muntatge i la comprovació del seu funcionament.

En el cas d'instal·lacions de fires d'atraccions, s'ha de presentar al personal tècnic o de l'ECA que exerceixi el control inicial els manuals d'instruccions i les certificacions tècniques específiques corresponents als muntatges.
Unitat tramitadora:
Àrea de Serveis Territorials, Medi Ambient i Habitatge

Òrgan responsable de la resolució:
Regidoria d'Urbanisme