Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits/Full d'informació ciutadana

FUE Llicència municipal per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari


Objecte:
És el règim d'intervenció municipal al qual, els municipis de més de 50.000 habitants, subjecten l'exercici d'espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari.

Se sotmeten a aquest règim els espectacles públics i les activitats recreatives de caràcter extraordinari, que:

- Es duen a terme esporàdicament en establiments oberts al públic que tenen llicència o autorització per a una activitat diferent de la que es pretén fer, o

- Es duen a terme en espais oberts al públic o altres locals que, tot i no tenir la condició d'establiments oberts al públic amb llicència o autorització, compleixen les condicions exigides per dur-hi a terme els espectacles o les activitats.

No estaran subjectes a aquesta llicència (per estar subjectes a comunicació prèvia), els d'espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari, següents:

- Els que es duen a terme amb motiu de festes o revetlles populars.

Els que siguin d'interès artístic o cultural amb un aforament reduït de menys de 150 persones, en el cas que es duguin a terme ocasionalment en espais oberts al públic o en qualsevol tipus d'establiments de concurrència pública.

- Les actuacions en directe en establiments inclosos en el catàleg del Decret 112/2010, del 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives i a l'annex I de l'Ordenança d'intervenció municipal.

Persones destinatàries:
La persona física o jurídica que vol dur a terme un o diversos espectacles públics o activitats recreatives en un mateix establiment o espai obert al públic o el seu representant legal. En aquest darrer cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.

Termini de sol·licitud:
Es pot presentar en qualsevol moment.

Import:
200 €

Observacions:
REQUISITS PREVIS

1. Sol·licitar prèviament o simultàniament l'autorització d'utilització o aprofitament de béns de domini públic quan calgui.

2. Presentar el pla d'autoportecció a través del registre electrònic de plans d'autoprotecció (Hermes) i haver-lo implantat abans de l'inici de l'activitat.

3. Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.

També cal que:

- En el moment d'iniciar l'activitat s'acrediti la contractació de l'assegurança de responsabilitat civil, mitjançant una declaració responsable, en la qual es faci constar les quanties contractades, acompanyada del rebut vigent, d'acord amb el Decret 112/2010, de 31 d'agost (article 83).

- El promotor demani aquesta llicència amb l'antelació suficient perquè l'Ajuntament pugui resoldre el seu atorgament, tenint en compte que fer-ho disposa del termini d'un mes.
Unitat tramitadora:
Àrea de Serveis Territorials, Medi Ambient i Habitatge

Òrgan responsable de la resolució:
Alcaldia, però actualment amb delegació a la regidoria d'Urbanisme

Com sol·licitar-ho presencialment:
Aquest tràmit només es pot realitzar presencialment en el cas de sol.licitar-lo una persona física. Les empreses, entitats, associacions, fundacions o centres educatius estan obligades a realitzar el tràmit en línia.

Us podeu dirigir a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

Cal sol.licitar CITA PRÈVIA.

Com sol·licitar-ho telemàticament:
Per a tramitar en línia cal que disposeu d'un certificat digital: idCAT, idCATmòbil, DNI electrònic, CERES, etc... Podeu consultar aquí tots els certificats digitals admesos

Inicieu la tramitació, a continuació empleneu el formulari web i adjunteu-hi la documentació que s'assenyala en l'apartat "Documentació complementària".