Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
17/02/2020 16:29:31

Bonificació taxa subministrament aigua potable


Nivell 4. Tramitació electrònica
Objecte:
Aquest tràmit us permet sol·licitar la concessió del benefici fiscal de la taxa pel subministrament domiciliari d'aigua potable.

Consisteix en l'aplicació de les tarifes mínimes (fins a un màxim de 75 m3 per trimestre) a les unitats familiars amb títol de família nombrosa que tinguin un consum trimestral superior a 30 m3 i que compleixin els requisits previstos a l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa.

Persones destinatàries:
El subjecte passiu de la taxa pel subministrament domiciliari d'aigua potable.

Termini de sol·licitud:
Des de principi de cada any i fins el dia 15 de febrer.

Import:
Tràmit gratuït.

Unitat tramitadora:
Àrea de Serveis Econòmics.

Òrgan responsable de la resolució:
Alcaldia.

Termini de resolució:
La resolució s'ha de notificar en el termini màxim de 6 mesos des de la presentació de la sol·licitud.

Com sol·licitar-ho presencialment:
Empleneu la sol·licitud i adjunteu-hi la documentació que s'assenyala en l'apartat "Documentació complementària".

Podeu presentar-ho al a l'Àrea de Serveis Econòmics de l'Ajuntament de Manlleu, 2a planta.

Com sol·licitar-ho telemàticament:
Per a tramitar telemàticament cal que disposeu d'un certificat digital. Podeu consultar els certificats digitals admesos en l'apartat "Preguntes més freqüents".

Inicieu la tramitació, a continuació empleneu el formulari web i adjunteu-hi la documentació que s'assenyala en l'apartat "Documentació complementària".

Tramitació presencial


Models de documentació complementària a la sol·licitud


Tramitació electrònica
Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat