Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits/Full d'informació ciutadana

Bonificació de la taxa de subministrament d'aigua potable


Objecte:
D'acord amb el principi de capacitat econòmica, gaudiran de l'aplicació de quanties
mínimes fins a un màxim de 75 m3 per trimestre les unitats familiars amb títol de família
nombrosa amb un consum trimestral superior als 30 m3 i que compleixin els següents
requisits:
a) Que l'ingrés per càpita de cada membre de la unitat familiar (família nombrosa) no
sigui superior al salari mínim interprofessional. Aquesta quantitat es calcularà dividint
els ingressos globals de la unitat familiar entre el nombre total del seus membres.
b) Que siguin titulars del comptador.
c) Que la bonificació es sol·liciti al principi de cada anualitat i fins el 15 de febrer, atès
que l'atorgament d'aquesta bonificació en un exercici no pressuposa la pròrroga
automàtica per a exercicis futurs.
Persones destinatàries:
Unitats familiars amb títol de familia nombrosa
Termini de sol·licitud:
S'ha de sol.licitar anualment entre l'1 de gener i el dia 15 de febrer
Termini de resolució:
Termini màxim de 6 mesos des de la presentació de la sol·licitud.