Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits/Full d'informació ciutadana

FUE Comunicació prèvia municipal per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari


Objecte:
Els establiments oberts al públic, els espectacles públics i les activitats recreatives per dur a terme la seva activitat requereixen l'obtenció prèvia d'autoritzacions, llicències o comunicació de dades abans de l'inici de l'activitat. La intervenció serà més o menys complexa en funció dels efectes que aquestes activitats tenen sobre la convivència veïnal, la mobilitat, la salut de les persones i el medi ambient.

La Generalitat s'encarrega de les intervencions més complexes i de major afectació, mentre que els ajuntaments fan la resta.

La comunicació prèvia és el règim d'intervenció a través del qual la persona o empresa que vol posar funcionament un establiment fix obert al públic, d'espectacles públics o activitats recreatives ordinàries, ho posa en coneixement de l'Ajuntament i acompanya la documentació que acredita el compliment dels requisits que exigeix la normativa aplicable.

Es consideren espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari:

- Els que es duen a terme amb motiu de festes o revetlles populars.
- Els que siguin d'interès artístic o cultural amb un aforament reduït de menys de 150 persones, en el cas que es duguin a terme ocasionalment en espais oberts al públic o en qualsevol tipus d'establiments de concurrència pública.
- Les actuacions en directe en establiments inclosos en el catàleg del Decret 112/2010, del 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives i a l'annex I de l'Ordenança d'intervenció municipal.

Persones destinatàries:
La persona física o jurídica que vol dur a terme l'espectacle públic o activitat recreativa extraordinaris o el seu representant legal. En aquest darrer cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.

Termini de sol·licitud:
Es pot presentar en qualsevol moment.

Import:
200 €

Condicions:
Cal disposar prèviament de:

1. Autorització d'utilització o aprofitament de béns de domini públic quan calgui.

2. Pla d'autoprotecció i haver-lo implantat abans de l'inici de l'activitat, en els casos següents:

- Que l'activitat es trobi inclosa a l'annex I del Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes.

- Quan l'activitat es realitzi en un centre, establiment, instal·lació o dependència que disposi d'autorització per a una activitat diferent de la que es pretén realitzar.

Unitat tramitadora:
Àrea de Serveis Territorials, Medi Ambient i Habitatge

Òrgan responsable de la resolució:
Regidoria d'Urbanisme