Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits/Full d'informació ciutadana

FUE Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient


Objecte:
És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d’una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l’Ajuntament que procedeix a realitzar-hi una modificació no substancial.

Una modificació no substancial és aquella que no comporta repercussions importants o perjudicials sobre les persones o pel medi ambient.

Persones destinatàries:
La persona física o jurídica titular d'una activitat

Termini de sol·licitud:
La comunicació ha de formalitzar-se abans de realitzar la modificació no substancial.

Import:
300 € la comprovació de modificacions no substancials d'activitats sotmeses al règim de comunicació ambiental municipal.

630 € la comprovació de la comunicació de canvis no substancials amb incidència ambiental de les activitats i instal·lacions subjectes a llicència ambiental de més de 500 m2 (Annex II)

505 € la comprovació de la comunicació de canvis no substancials amb incidència ambiental de les activitats i instal·lacions subjectes a llicència ambiental de menys de 500 m2 (Annex II)Condicions:
- En cas d'activitats ramaderes, prèviament a la realització de qualsevol modificació no substancial, caldrà informe favorable del Departament competent en matèria d'agricultura i ramaderia respecte a les modificacions del pla de gestió de les dejeccions ramaderes, en els supòsits de l'article 21 del Decret 136/2009, d'1 de setembre.

- Quan les modificacions de l'activitat comportin un canvi d'annex en la seva classificació de la LPCAA, resten sotmeses al previst a l'article 59 d'aquesta Llei i se subjectaran al règim d'intervenció administrativa que correspongui a la modificació proposada.
Unitat tramitadora:
Àrea de Serveis Territorials, Medi Ambient i Habitatge
Òrgan responsable de la resolució:
Regidoria d'Urbanisme