Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits/Full d'informació ciutadana

FUE Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient


Objecte:
És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l'Ajuntament que procedeix a realitzar-hi una modificació no substancial.

Els criteris per a qualificar la modificació de no substancial, són els disposats a l'annex II.1 de l'Ordenança d'intervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut pública.

Modificació no substancial: amb o sense efectes sobre les persones o el medi ambient.

D' ACTIVITAT SOTMESA A LLICÈNCIA:

La modificació no substancial amb efectes, s'ha de comunicar a l'Ajuntament. Aquesta modificació es podrà dur a terme si l'òrgan ambiental considera la modificació no substancial o bé si no es pronuncia en el termini d'un mes.

La comunicació d'aquesta modificació, es farà compliment les dades i la documentació previstes en l'annex II.2 de l'esmentada Ordenança municipal.

La modificació no substancial sense efectes per a les persones o el medi ambient ha de figurar a les actes de control periòdic i no està subjecta a aquesta comunicació.

D'ACTIVITAT SOTMESA A COMUNICACIÓ PRÈVIA:

La modificació d'una activitat sotmesa a comunicació prèvia ha de ser comunicada a l'Ajuntament, quan pugui tenir efectes previsibles sobre les persones o el medi ambient.

El els altres casos, l'ampliació o la modificació de la llicència o la comunicació prèvia estarà subjecta a l'obtenció d'una nova llicència o la formalització d'una nova comunicació prèvia.

Persones destinatàries:
La persona física o jurídica titular d'una activitat o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.

Termini de sol·licitud:
La comunicació ha de formalitzar-se abans de realitzar la modificació no substancial.

Import:
300 € la comprovació de modificacions no substancials d'activitats sotmeses al règim de comunicació ambiental municipal.

630 € la comprovació de la comunicació de canvis no substancials amb incidència ambiental de les activitats i instal·lacions subjectes a llicència ambiental de més de 500 m2 (Annex II)

505 € la comprovació de la comunicació de canvis no substancials amb incidència ambiental de les activitats i instal·lacions subjectes a llicència ambiental de menys de 500 m2 (Annex II)Unitat tramitadora:
Àrea de Serveis Territorials, Medi Ambient i Habitatge
Observacions:
- En cas d'activitats ramaderes, prèviament a la realització de qualsevol modificació no substancial, caldrà informe favorable del Departament competent en matèria d'agricultura i ramaderia respecte a les modificacions del pla de gestió de les dejeccions ramaderes, en els supòsits de l'article 21 del Decret 136/2009, d'1 de setembre.

- Quan les modificacions de l'activitat comportin un canvi d'annex en la seva classificació de la LPCAA, resten sotmeses al previst a l'article 59 d'aquesta Llei i se subjectaran al règim d'intervenció administrativa que correspongui a la modificació proposada.

Òrgan responsable de la resolució:
Alcaldia, però actualment amb delegació a la regidoria d'Urbanisme