Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits/Full d'informació ciutadana

FUE Comunicació prèvia de modificació no substancial d'un establiment i/o un espectacle o activitat recreativa


Objecte:
És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l'Ajuntament que procedeix a realitzar-hi una modificació no substancial.

Es considera modificació no substancial les modificacions dels establiments i de les seves instal·lacions, ja sigui per transformació, adaptació o reforma, ampliació o reducció, estan sotmeses a aquesta comunicació prèvia quan siguin no substancials (excepte gran rehabilitació) d'acord amb el què disposa el Codi tècnic de l'edificació.

Si la modificació que es vol realitzar es tracta d'una gran rehabilitació, caldrà sol·licitar una nova llicència o autorització o presentar una nova comunicació prèvia.

Els titulars de les activitats hauran de consultar el Codi tècnic de l'edificació per tal de saber si les modificacions que es volen realitzar són considerades gran rehabilitació o no.
Persones destinatàries:
La persona física o jurídica titular d'una activitat

Termini de sol·licitud:
La comunicació ha de formalitzar-se abans de realitzar la modificació no substancial.

Import:
300 € la modificació no substancial dels establiments oberts al públic que comptin amb la llicència municipal corresponent

160 € la modificació dels espectacles públics o les activitats recreatives incloses en la llicència municipal o en la comunicació prèvia d'un establiment obert al públic, quan aquesta variació està subjecte al procediment de comunicació prèvia.

Condicions:
Cal disposar prèviament de:

1.Certificacions o llicències específiques que, si és el cas, puguin exigir les normes sectorials per a l'exercici de l'activitat.

2.Informe i certificació de l'acte de comprovació favorable en matèria d'incendis quan la modificació afecti a activitats incloses en el annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010 o només certificació de l'acte de comprovació favorable quan es tracti d'una activitat inclosa a l'annex d'activitats amb risc d'incendis de l'Ordenança municipal, sempre que la modificació no substancial comporti afectació en aquest àmbit.

3.Llicència o presentació de la comunicació prèvia d'obres, segons procedeixi.

4.Llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic, si escau.
Unitat tramitadora:
Àrea de Serveis Territorials, Medi Ambient i Habitatge

Òrgan responsable de la resolució:
Regidoria d'Urbanisme