Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits/Full d'informació ciutadana

FUE Comunicació de canvi de titularitat d'activitats


Objecte:
És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d’una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l’Ajuntament que transmet el corresponent títol que l’habilitava per exercir l’activitat.

Aquesta comunicació a l’Ajuntament serveix per acreditar la subrogació del nou titular en els drets i deures derivats de la llicència o comunicació prèvia.

Persones destinatàries:
Tant el transmitent com el nou titular.

Termini de sol·licitud:
La comunicació ha de formalitzar-se en el termini màxim d'un mes des que s'ha produït efectivament la transmissió.

Import:
165 € transmissió d'activitats legalitzades (excepte bars i restaurants)

175 € transmissió de bars i restaurants

Condicions:
- No es podrà transmetre la llicència o comunicació prèvia, quan el nombre de les que es poden atorgar o presentar sigui limitat o que s'hagin concedit o rebut, comprovat i controlat tenint en compte les característiques particulars dels subjectes autoritzats inicialment.

- En el cas que el transmitent no pugui o no vulgui formalitzar la comunicació a l'Ajuntament, serà suficient que l'adquirent acompanyi la documentació acreditativa del negoci jurídic que ha vehiculat la transmissió de la titularitat del negoci, de la llicència o de la comunicació prèvia.

- Una vegada produïda la transmissió, les responsabilitats i les obligacions de l'antic titular derivades de la llicència o de la comunicació prèvia són assumides pel nou titular. En defecte de comunicació, els subjectes que intervenen en la transmissió són responsables solidaris de la responsabilitat que es pugui derivar de l'activitat subjecte a llicència o comunicació prèvia..
Unitat tramitadora:
Àrea de Serveis Territorials, Medi Ambient i Habitatge

Òrgan responsable de la resolució:
Regidoria d'Urbanisme

Models de documentació complementària a la sol·licitud