Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
20/03/2019 06:27:43

Dret d'accés a la informació pública


Nivell 3. Iniciació electrònica
Objecte:
Aquest tràmit us permet exercir el vostre dret d'accés a la informació pública -tant a títol individual com en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda- de què disposa l'Ajuntament de Manlleu. La sol·licitud la podreu presentar per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la vostra identitat, la informació sol·licitada, una adreça de contacte (preferentment electrònica) a efectes de comunicacions i la forma en què preferiu accedir a la informació sol·licitada. Tot i que no és necessari que motiveu la vostra sol·licitud d'accés a la informació ni cal que tingueu un interès personal, si exposeu els motius pels quals la sol·liciteu aquests podran ser tinguts en compte a l'hora de resoldre la vostra sol·licitud.

El dret d'accés ala informació pública es pot exercir a partir dels 16 anys i només pot ser denegat o restringit si el coneixement o la divulgació de la informació comporta un perjudici per a la seguretat pública; la investigació o la sanció de les infraccions penals, administratives o disciplinàries; el secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per l'Administració pública, si el secret o la confidencialitat són establerts per una norma amb rang de llei; el principi d'igualtat de les parts en els processos judicials o la tutela judicial efectiva; els drets els menors d'edat; la intimitat i els altres drets privats legítims o per al secret professional i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

En el cas que es tracti d'informació que contingui dades personals, es pot donar accés a la informació, amb la prèvia ponderació raonada de l'interès públic en la divulgació i els drets de les persones afectades.

En el cas que se us denegui totalment o parcial la vostra sol·licitud d'informació podeu presentar una reclamació davant la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP), presencialment o electrònicament a través de l'enllaç següent: http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Reclamacio-davant-al-Comissio-de-Garantia-del-Dret-dAcces-a-la-Informacio-Publica?category=724be274-a82c-11e3-a972-000c29052e2c


Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment.

Import:
Tràmit gratuït si les dades són consultades en el lloc on es troben dipositades o bé si existeixen en format electrònic, cas en el qual es lliuraran per correu electrònic. L'expedició de còpies i la transposició a formats diferents de l'original estan subjectes a una contraprestació econòmica, que en cap cas excedirà el cost de l'operació.

Òrgan responsable de la resolució:
Regidoria de Noves Tecnologies, Atenció Ciutadana i Transparència.

Termini de resolució:
La notficació de la resolució s'efectuarà en el termini d'un mes des de la presentació de la sol·licitud.

Efectes del silenci administratiu:
El silenci administratiu serà positiu, excepte per motius de la normativa vigent.

Com sol·licitar-ho presencialment:
Empleneu la sol·licitud i adjunteu-hi la documentació que s'assenyala en l'apartat "Documentació complementària".

Podeu presentar-ho a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

Text RGPD:
Informació detallada sobre protecció de dades:

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?
Ajuntament de Manlleu, CIF P0811100G, amb adreça plaça Fra Bernadí, 6, tel. 938506666, protecciodedades@manlleu.cat. Pot contactar amb el Delegat de protecció de dades (DPD) per mitjà de l’adreça dpd@manlleu.cat

Amb quina finalitat tractem les dades personals?
Les dades obtingudes en el procediment d’inscripció que s’obtinguin en la prestació del servei es tractaran només per a la finalitat de la sol.licitud

Quina és la legitimació per al tractament de les dades?
El tractament de les dades es porta a terme per a la prestació dels serveis en compliment d’una missió d’interès públic.

A qui es comuniquen les dades?
Les dades no es comuniquen a terceres persones.

Quant de temps conservarem les dades?
Les dades personals es conservaran durant el temps necessari per oferir el servei. S’eliminaran seguint el procediment reglamentari que regeix per a les administracions públiques.

Quins drets existeixen en relació al tractament de les dades?
Qualsevol persona té el dret a saber d’on s’han obtingut les dades, en el cas que no s’hagin proporcionat directament, la finalitat a les que es destinen i les cessions que s’hagin efectuat o es prevegin efectuar. De manera general les lleis reconeixen a les persones interessades el dret a accedir a les seves dades, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o sol·licitarne la supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir i no hi hagi obligació de conservar-les. En determinades circumstàncies els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, dret que li atorga el control d’aquestes dades principalment de cara a corregir tractaments inadequats i presentar reclamacions en defensa dels seus drets.

Com es poden exercir o defensar els drets?
Per escrit al Registre General de l’Ajuntament de Manlleu, pl. Fra Bernadí, 6 08560 Manlleu, o a través del portal de tràmits https://tramits.manlleu.cat
Si una persona considera que els seus drets no s’han atès adequadament, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apd.cat). En qualsevol moment es pot adreçar directament al Delegat de protecció de dades (DPD) per mitjà de l’adreça dpd@manlleu.cat

Tramitació presencial


Tramitació electrònica
Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat