Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits/Full d'informació ciutadana

Dret d'accés a la informació pública


Objecte:
Aquest tràmit us permet exercir el vostre dret d'accés a la informació pública -tant a títol individual com en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda- de què disposa l'Ajuntament de Manlleu. La sol·licitud la podreu presentar per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la vostra identitat, la informació sol·licitada, una adreça de contacte (preferentment electrònica) a efectes de comunicacions i la forma en què preferiu accedir a la informació sol·licitada. Tot i que no és necessari que motiveu la vostra sol·licitud d'accés a la informació ni cal que tingueu un interès personal, si exposeu els motius pels quals la sol·liciteu aquests podran ser tinguts en compte a l'hora de resoldre la vostra sol·licitud.
El dret d'accés a la informació pública es pot exercir a partir dels 16 anys i només pot ser denegat o restringit si el coneixement o la divulgació de la informació comporta un perjudici per a la seguretat pública; la investigació o la sanció de les infraccions penals, administratives o disciplinàries; el secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per l'Administració pública, si el secret o la confidencialitat són establerts per una norma amb rang de llei; el principi d'igualtat de les parts en els processos judicials o la tutela judicial efectiva; els drets els menors d'edat; la intimitat i els altres drets privats legítims o per al secret professional i els drets de propietat intel·lectual i industrial.
En el cas que es tracti d'informació que contingui dades personals, es pot donar accés a la informació, amb la prèvia ponderació raonada de l'interès públic en la divulgació i els drets de les persones afectades.
En el cas que se us denegui totalment o parcial la vostra sol·licitud d'informació podeu presentar una reclamació davant la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP), presencialment o electrònicament a través de l'enllaç següent: http://www.gaip.cat
Persones destinatàries:
Qualsevol persona física (a partir de 16 anys) o jurídica.
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment.
Import:
Tràmit gratuït si les dades són consultades en el lloc on es troben dipositades o bé si existeixen en format electrònic, cas en el qual es lliuraran per correu electrònic. L'expedició de còpies i la transposició a formats diferents de l'original estan subjectes a una contraprestació econòmica, que en cap cas excedirà el cost de l'operació.
Termini de resolució:
El termini màxim per a la notificació de resolució o resposta al dret d'accés és 1 mes des de la presentació de la sol.licitud.
Òrgan responsable de la resolució:
Regidoria de Govern Obert i Atenció Ciutadana
Efectes del silenci administratiu:
El silenci administratiu serà positiu, excepte per motius de la normativa vigent.