Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
13/04/2021 18:46:34

Drets en matèria de protecció de dades personals


Nivell 4. Tramitació electrònica
Objecte:
Aquest tràmit us permet sol.licitar els diversos drets en matèria de protecció de dades personals:

Dret d'accés

- El dret d'accés és el dret de la persona afectada a obtenir informació sobre si les seves dades de caràcter personal estan essent objecte de tractament, la finalitat de la recollida, l'origen i les possibles cessions que s'hagin realitzat.
- Per exercir el dret d'accés, la persona interessada podrà optar per un o diversos dels sistemes de consulta del tractament, sempre que la configuració o la implantació material ho permeti.

Dret de rectificació i supressió

- El dret de rectificació és el dret de la persona afectada a que es modifiquin les dades que resulten ser inexactes o incomplertes.
- El dret de supressió (dret a l'oblit) donarà lloc a que es suprimeixin les dades, tenint en compte els supòsit marcats per la legislació vigent.

Dret d'oposició

- L'oposició és el dret de la persona afectada a que no es duguin a terme determinats tractaments sobre les seves dades d'acord amb el previst per la legislació vigent.

Dret de portabilitat de les dades

- La portabilitat de les dades és el dret de la persona afectada a rebre les seves dades personals en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, o a fer-la transmetre a un altre responsable del tractament.

Dret de limitació

- La limitació del tractament de les dades és el dret de la persona afectada al marcatge de les dades de caràcter personal conservades per tal de limitar el seu tractament en el futur, atenent a allò previst per la legislació vigent.


Persones destinatàries:
Qualsevol persona física.

Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment.

Import:
Tràmit gratuït.

Com sol·licitar-ho presencialment:
A l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

Per a una millor atenció us recomanem que SOL.LICITEU CITA PRÈVIA.

Com sol·licitar-ho telemàticament:
Per a tramitar en línia cal que disposeu d'un certificat digital: idCAT, idCATmòbil, DNI electrònic, CERES, etc... Podeu consultar aquí tots els certificats digitals admesos

Inicieu la tramitació, a continuació empleneu el formulari web i adjunteu-hi la documentació que s'assenyala en l'apartat "Documentació complementària"

Tramitació electrònica
Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat