Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits/Full d'informació ciutadana

Comunicació prèvia d'obres


Objecte:
Comunicació prèvia de les obres que consten a l'Annex I que trobareu al final de la fitxa, sempre i quan siguin en sòl urbanitzable i no afectin a edificis protegits.
En la sol.licitud és indispensable informar de:

- Pressupost total
- Data d'inici de les obres
- Data màxima prevista de finalització de les obres

*En cas que necessiteu ocupar la via pública també cal que sol.liciteu l'autorització a:

Ocupació de via pública per obres


Persones destinatàries:
Persona física o jurídica promotora de les obres.

Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment, però sempre abans d'iniciar les obres.

Import:
Taxa de gestió: 20 €

ICIO: 3,78% del pressupost

Avís:
Aquestes taxes es troben delegades a l'Organisme de Gestió Tributària, d'aquesta manera es paguen a posterior amb una carta de pagament que us arribarà des d'aquest organisme.

Termini de resolució:
En tractar-se d'obres de comunicació prèvia no s'emet resolució.

L'obra comunicada es pot dur a terme a partir del moment en què s'ha efectuat la comunicació.