Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
16/01/2021 22:04:57

Llicència d'ocupació de via per terrassa de bar


Nivell 4. Tramitació electrònica
Objecte:
Aquest tràmit us permet obtenir la llicència d'ocupació temporal de la via pública per a la instal·lació de terrasses de bars (taules i cadires), oferint un servei de terrassa de bar.

Persones destinatàries:
Qualsevol persona física o jurídica que sigui titular d'un bar, cafeteria, restaurant o establiment similar.

Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment de l'any, sempre abans de l'ocupació.

Import:
Les taxes, en cas d'obtenció de la llicència, estan regulades a:

Ordenança Fiscal 12 - TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L'APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL
Epígraf 6. Ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa (preu per m2).

1. ZONA EXTRA
. Tot l'any (import mensual no fraccionable) 1,30 €
. Temporada estiu sencera - abril a setembre (import mensual no fraccionable) 2,25 €
. Un mes o fracció 4,00 €

2. RESTA CIUTAT
. Tot l'any (import mensual no fraccionable) 0,80 €
. Temporada estiu sencera - abril a setembre (import mensual no fraccionable) 1,35 €
. Un mes o fracció 2,40 €

Article 10. Normes particulars d'aplicació

2. En l'ocupació del domini públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa (epígraf 6), que meritarà per metres quadrats en funció de la superfície de domini públic concedida, es consideraran incloses en la mateixa taxa les veles, marquesines, parasols, estufes, torratges, tarimes, o altres elements que es detallin en la concessió de l'autorització i que es disposin dins de l'espai de domini públic concedit. Es computaran tots els mesos en què es disposin elements a l'espai de domini públic.

3. En l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa (epígraf 6) s'entendrà com a zona extra la situada a la plaça Fra Bernadí. La celebració d'esdeveniments extraordinaris a les zones esmentades podrà comportar liquidacions addicionals en funció de la importància de l'acte les quals seran prèviament comunicades.

Unitat tramitadora:
Oficina de Promoció Econòmica. OPE.

Òrgan responsable de la resolució:
Alcaldia.

Termini de resolució:
La notificació de la resolució es farà en el termini màxim de 2 mesos.

Efectes del silenci administratiu:
El silenci administratiu serà negatiu.

Com sol·licitar-ho presencialment:
A l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

Per a una millor atenció us recomanem que SOL.LICITEU CITA PRÈVIA.
Com sol·licitar-ho telemàticament:
Per a tramitar en línia cal que disposeu d'un certificat digital: idCAT, idCATmòbil, DNI electrònic, CERES, etc... Podeu consultar aquí tots els certificats digitals admesos

Inicieu la tramitació, a continuació empleneu el formulari web i adjunteu-hi la documentació que s'assenyala en l'apartat "Documentació complementària".

Tramitació presencial


Tramitació electrònica
Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat