Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits/Full d'informació ciutadana

Informe d'arrelament social


Objecte:
L'Ajuntament elaborarà una proposta d'informe que es farà arribar a la Direcció General per a la Immigració, del Departament de Benestar Social i Familia, la qual emetrà l'informe d'arrelament favorables o desfavorables en funció que s'acrediti suficientment que es compleixen els requisits exigits.

Persones destinatàries:
Persones estrangeres que estiguin empadronades a Manlleu i pretenguin regularitzar la seva situació administrativa per la via d'arrelament social.

Import:
Taxa de tramitació de l'Ajuntament: 10 €

Condicions:
Juntament amb la sol.licitud cal presentar:

- Passaport vigent
- Documentació acreditativa del temps de permanència a l'Estat Espanyol i a Catalunya mitjançant certificat històric d'empadronament d'altres municipis, si és el cas
- Acreditació de mitjans de vida: contracte de treball o documentació justificativa per a sol.licitar exempció de contracte de treball
- Documentació acreditativa dels esforços d'integració a través del seguiment de programes d'inserció sociolaborals i culturals, de coneixements suficients de la llengua catalana i castellana o de col.laboració en xarxes socials
- Altres documents que la persona sol.licitant consideri que poden ser determinats de la seva integració social

Com sol·licitar-ho presencialment:
L'horari de recollida de documentació és els dimecres de 9h a 13h i cal sol.licitar cita prèvia a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.