Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
16/01/2021 22:35:36

Informe d'integració per renovació


Nivell 2. Descàrrega de formularis
Objecte:
L'Ajuntament elaborarà una proposta d'informe que es farà arribar a la Direcció General per a la Immigració, del Departament de Benestar Social i Familia, la qual emetrà l'informe d'integració favorable o desfavorable en funció que s'acrediti suficientment que es compleixen els requisits exigits.

Persones destinatàries:
Persones estrangeres que estiguin empadronades a Manlleu i necessitin renovar el seu permís de residència temporal

Import:
Taxa de tramitació de l'Ajuntament: 10 €

Condicions:
Juntament amb la sol.licitud cal presentar:

- Passaport vigent
- NIE complert de la persona sol.licitant pendent de renovar
- Documentació acreditativa dels esforços d'integració a través del seguiment de programes d'inserció sociolaborals i culturals, de coneixements suficients de la llengua catalana i castellana o de col.laboració en xarxes socials
- Altres documents que la persona sol.licitant consideri que poden ser determinats de la seva integració social

Com sol·licitar-ho presencialment:
L'horari de recollida de documentació és els dimecres de 9h a 13h i cal sol.licitar cita prèvia a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

Tramitació electrònica
Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat