Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits/Full d'informació ciutadana

Reclamació de responsabilitat patrimonial


Objecte:
Els particulars tenen dret a ser indemnitzats per les administracions públiques corresponents, per les lesions que pateixin en qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, excepte en els casos de força major o de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar de conformitat amb la llei. En tot cas, el dany al·legat haurà de ser efectiu, avaluable econòmicament i individualitzat en relació a una persona o grup de persones.
Persones destinatàries:
Qualsevol persona que consideri que hagi estat perjudicada per un mal funcionament d'un servei públic.
Termini de sol·licitud:
Un any a comptar des de la incidència per la qual es sol.licita la indemnització o des que es manifesti el seu efecte lesiu. En cas de danys de caràcter físic o psíquic a les persones, el termini començarà a computar-se des de la curació o la determinació de l'abast de les seqüeles.
Import:
Gratuït
Termini de resolució:
Termini màxim de sis mesos des de la presentació de la sol.licitud.
Òrgan responsable de la resolució:
Alcaldia