Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits/Full d'informació ciutadana

Reclamació de responsabilitat patrimonial


Objecte:
Els particulars tenen dret a ser indemnitzats per les administracions públiques corresponents, per les lesions que pateixin en qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, excepte en els casos de força major o de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar de conformitat amb la llei. En tot cas, el dany al·legat haurà de ser efectiu, avaluable econòmicament i individualitzat en relació a una persona o grup de persones.

Persones destinatàries:
Qualsevol persona física o jurídica.

Termini de sol·licitud:
Un any a comptar des del fet que motiva la indemnització o des que es manifesti el seu efecte lesiu.
En cas de danys de caràcter físic o psíquic a les persones, el termini començarà a computar-se des de la curació o la determinació de l'abast de les seqüeles.

Import:
Gratuït

Unitat tramitadora:
Serveis Generals

Termini de resolució:
Termini màxim de sis mesos des que es va iniciar el procediment (la data d'inici del procediment és la data d'entrada en el Registre de l'Ajuntament de la reclamació).

Efectes del silenci administratiu:
Negatiu (transcorreguts sis mesos des que es va iniciar el procediment sense que s'hagi notificat la resolució expressa podrà entendre's que la resolució és contrària a la indemnització sol·licitada per la persona interessada).