Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
16/01/2021 22:07:10

Reclamació de responsabilitat patrimonial


Nivell 4. Tramitació electrònica
Objecte:
Els particulars tenen dret a ser indemnitzats per les administracions públiques corresponents, per les lesions que pateixin en qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, excepte en els casos de força major o de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar de conformitat amb la llei. En tot cas, el dany al·legat haurà de ser efectiu, avaluable econòmicament i individualitzat en relació a una persona o grup de persones.

Persones destinatàries:
Qualsevol persona física o jurídica.

Termini de sol·licitud:
Un any a comptar des del fet que motiva la indemnització o des que es manifesti el seu efecte lesiu.
En cas de danys de caràcter físic o psíquic a les persones, el termini començarà a computar-se des de la curació o la determinació de l'abast de les seqüeles.

Import:
Gratuït

Unitat tramitadora:
Serveis Generals

Termini de resolució:
Termini màxim de sis mesos des que es va iniciar el procediment (la data d'inici del procediment és la data d'entrada en el Registre de l'Ajuntament de la reclamació).

Efectes del silenci administratiu:
Negatiu (transcorreguts sis mesos des que es va iniciar el procediment sense que s'hagi notificat la resolució expressa podrà entendre's que la resolució és contrària a la indemnització sol·licitada per la persona interessada).

Com sol·licitar-ho presencialment:
A l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

Per a una millor atenció us recomanem que SOL.LICITEU CITA PRÈVIA.

Tramitació presencial


Tramitació electrònica
Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat