Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
14/07/2020 15:29:54

Llicència d'instal.lació d'atraccions i parades de fira


Nivell 1. Informació
Objecte:
Aquest tràmit us permet obtenir la llicència d'ocupació temporal de la via pública per a la instal.lació d'atraccions i/o parades de fira, en parcs o fires d'atraccions del municipi durant la Festa Major o en festes de barri.
Persones destinatàries:
Qualsevol persona física o jurídica que sigui titular d'una atracció, parada de fira o similar.
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment de l'any i com a màxim 15 dies abans de l'ocupació.
Import:
Preu global per tots els dies que duri l'activitat:

- Fins a 24m2 o sense parada fixa: 89,65 €

- Més de 24m2 i fins a 40m2: 105,60 €

- Més de 40m2 i fins a 90m2: 142,75 €

- Més de 90m2 i fins a 150m2: 222,40 m2

- Més de 150m2: 365,70 €

- Caravanes, cases vivenda o similars: 25 € (preu unitari)

- Garantia per obtenció de llicència: 200 €

Beneficis fiscals:

Aquestes tarifes tindran una bonificació del 50% quan es tracti d'atraccions instal.lades amb motiu de la celebració de les festes dels diferents barris del municipi.
Unitat tramitadora:
Àrea de Serveis a les Persones i Promoció Econòmica
Òrgan responsable de la resolució:
Alcaldia
Condicions:
En el cas d'obtenir la llicència corresponent, abans d'obrir l'atracció al públic cal presentar:
- Certificat de seguretat i solidesa de la instal.lació un cop instal.lada a Manlleu (en cas d'aparells mecànics)
- Justificant de pagament de la taxa corresponent
Com sol·licitar-ho presencialment:
Empleneu la sol·licitud i adjunteu-hi la documentació que s'assenyala en l'apartat "Documentació complementària".
Podeu presentar-ho a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

Tramitació presencial
Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat