Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits/Full d'informació ciutadana

Accés amb vehicle a la Plaça Fra Bernadí


Objecte:
L'accés a la plaça Fra Bernadí amb vehicle està restringit, excepte als vehicles autoritzats i càrrega i descàrrega en l'horari d'accés lliure de 9h a 12h del matí i amb un temps inferior a 15 minuts.

Fora d'aquest horari cal sol.licitar una autorització d'accés ja que mitjançant control fotogràfic es sanciona a les persones que hi accedeixen amb vehicle.

Es pot sol.licitar l'autorització per a un màxim de 2 vehicles per establiment / habitatge. Les matricules d'aquests vehicles seran les que constaran a la base de dades del sistema de control fotogràfic. En cas que hi hagi algun canvi de vehicle s'haurà de notificar la nova matricula.


Persones destinatàries:

Poden sol.licitar l'accés de manera indefinida:

- Persones residents en aquesta zona

- Persones propietàries d'habitatges, locals o garatges ubicats en aquesta zona

- Persones llogateres d'habitatges, locals o garatges ubicats en aquesta zona

- Empreses proveïdores d'establiments comercials. En aquest cas es prioritzarà l'accés de 9h a 12h del matí i caldrà justificar correctament l'accés fora d'aquest horari.

Poden sol.licitar l'accés temporal:

- Empreses d'obres o serveis que hagin d'accedir de manera temporal o puntualment per necessitats professionals.

En aquests casos un cop presentada la sol.licitud la Policia Local valorarà l'accés i es posarà en contacte amb la persona sol.licitant.

Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment.

Import:
Gratuït

Unitat tramitadora:
Àrea de Policia Local

Òrgan responsable de la resolució:
Alcaldia