Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits/Full d'informació ciutadana

Dret d'accés a la informació pública (tràmit exclusiu per a regidors/es)


Objecte:
Aquest tràmit permet als regidors i a les regidores municipals demanar la informació que els sigui necessària per al desenvolupament de les seves funcions.
Els membres de la corporació tenen dret a obtenir còpia de la documentació a la qual tenen accés. Aquesta còpia es pot obtenir en format paper o bé en el suport tècnic que permeti d'accedir a la informació requerida.
Els membres de la corporació han de respectar la confidencialitat de la informació a què tenen accés per raó del càrrec si el fet de publicar-ho pot perjudicar els interessos de l'ens local o de terceres persones.
En tant que la legislació de transparència i dret d'accés a la informació pública s'aplica supletòriament al règim especial d'accés de regidors i regidores, en el cas que es denegui totalment o parcial la sol·licitud d'informació es pot presentar una reclamació davant la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP): http://www.gaip.cat
EXCEPCIONS:
No serà necessari l'exercici del dret d'accés en els supòsits que s'indiquen a continuació ja que els serveis de la Corporació facilitaran directament la informació als regidors i a les regidores:
a) Quan exerceixin funcions delegades i la informació es refereixi a assumptes propis de llur responsabilitat.
b) Quan es tracti d'assumptes inclosos en l'ordre del dia de les sessions dels òrgans col·legiats dels quals són membres.
c) Quan es tracti de l'accés a informació o documentació de la Corporació que sigui de lliure accés als ciutadans.
Persones destinatàries:
Càrrecs electes municipals
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Òrgan responsable de la resolució:
Alcaldia
Termini de resolució:
La sol·licitud s'ha de resoldre dins dels cinc dies naturals següents al dia en què s'ha presentat
Efectes del silenci administratiu:
La sol·licitud d'informació s'entendrà acceptada per silenci administratiu si no es dicta resolució denegatòria en el termini de quatre dies a comptar de la data de presentació de la sol·licitud.