Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
16/01/2021 21:23:46

Bonificació de l'IBI per a instal.lacions d'energia solar fotovoltaica


Nivell 4. Tramitació electrònica
Objecte:
Els béns immobles, tant de naturalesa urbana com rústega, que tinguin instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota de l’impost sobre béns immobles.
En el cas concret d’habitatges plurifamiliars que tinguin una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum per subministrar electricitat als elements comuns, la bonificació serà del 5% sobre la quota íntegra per a cadascun dels habitatges vinculats.

Persones destinatàries:
Les instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum que disposin de l’acreditació de la seva legalització davant de la Generalitat de Catalunya en data anterior a l’entrada en vigor d’aquesta ordenança poden presentar la sol·licitud pertinent sempre i quan no excedeixi de 2 anys.
En aquest supòsit el termini d’aplicació d’aquesta bonificació s’iniciarà en el període impositiu de l’exercici 2020 i finalitzarà l’exercici 2024.

Condicions:
Per a poder obtenir la bonificació cal aportar la documentació següent:

- Documents de la Generalitat de Catalunya que acreditin que la instal.lació està executada i legalitzada

- Si l'habitatge és nou: el projecte constructiu que justifiqui que la instal.lació fotovoltaica d'autoconsum no serveix per cobrir la contribució solar mínima que exigeix el Codi Tècnic de l'Edificació

- L'ajuntament comprovarà que s'hagi sol.licitat la comunicació prèvia d'obres per la instal.lació de les plaques solars a l'habitatge.

Import:
Tràmit gratuït

Òrgan responsable de la resolució:
Alcaldia

Com sol·licitar-ho presencialment:
A l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

Cal sol.licitar CITA PRÈVIA.

Com sol·licitar-ho telemàticament:
Per a tramitar en línia cal que disposeu d'un certificat digital: idCAT, idCATmòbil, DNI electrònic, CERES, etc... Podeu consultar aquí tots els certificats digitals admesos

Inicieu la tramitació, a continuació empleneu el formulari web i adjunteu-hi la documentació complementària que correspon.

Tramitació electrònica
Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat