Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits/Full d'informació ciutadana

Bonificació de l'IBI per a instal.lacions d'energia solar fotovoltaica


Objecte:
Els béns immobles, tant de naturalesa urbana com rústega, que tinguin instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota de l’impost sobre béns immobles.
En el cas concret d’habitatges plurifamiliars que tinguin una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum per subministrar electricitat als elements comuns, la bonificació serà del 5% sobre la quota íntegra per a cadascun dels habitatges vinculats.
Persones destinatàries:
Les instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum que disposin de l’acreditació de la seva legalització davant de la Generalitat de Catalunya en data anterior a l’entrada en vigor d’aquesta ordenança poden presentar la sol·licitud pertinent sempre i quan no excedeixi de 2 anys.
Termini de sol·licitud:
Un cop s'hagi realitzat la instal.lació de les plaques solars.
L'Ajuntament comprovarà que s'hagi sol.licitat prèviament la comunicació o llicència d'obres i s'hagi autoritzat la seva instal.lació.
Import:
Tràmit gratuït
Òrgan responsable de la resolució:
Alcaldia