Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits/Full d'informació ciutadana

Comunicació prèvia d'obres per instal.lacions de plaques solars en sol urbà


Objecte:
Aquest tràmit us permet comunicar a l'Ajuntament la instal.lació i/o remodelació de sistemes d'aprofitament d'energia solar fotovoltaica als habitatges
AVÍS:
* En cas que la instal.lació estigui ubicada en sòl no urbanitzable, caldrà sol.licitar una Llicència d'obres sense projecte
** Un cop finalitzada la instal.lació podeu realitzar la sol.licitud de Bonificació de l'IBI per a instal.lacions d'energia solar fotovoltaica
Persones destinatàries:
Persones propietàries dels habitatges on es vulgui realitzar la instal.lació
Condicions:
És imprescindible adjuntar la documentació següent en el moment de comunicar la instal.lació:
a) Document de designació del tècnic/a que es responsabilitzarà de l'obra.
b) Memòria valorada o projecte signat per un tècnic competent de la instal.lació, signada pel sol.licitant, que contindrà, si cal, els calculs analítics escaients per justificar el compliment de l'ordenanca i les següents dades bàsiques:
- Nom, NIF, adreça i telèfon de la persona sol.licitant i del representant legal de la instal.lació.
- Descripció detallada de la instal.lació pretesa, especificant si és de nova implantació o és la remodelació d'una ja existent.
- Identificació, i breu descripció de les seves característiques principals, de l'immoble, solar o terreny on es pretén implantar la instal.lació. Si s'afecta una construcció existent cal detallar-ne els canvis produits (volums, usos, instal.lacions i serveis d'ús comú, disseny exterior, condicions d'habitabilitat o de seguretat de l'edifici i instal.lacions, etc.)
- Característiques bàsiques de la instal.lació solar:
---Superficie de captació, en m2.
---Plànol de planta de la coberta a escala mínima 1:100 amb la distribució dels captadors previstos en cas de construccions o plànol de l'emplaçament també amb la distribucio dels captadors a escala minima 1:1.000 en cas d'ubicacio en solars o sol no urbanitzable.
---Secció de la coberta amb la situació dels captadors, si s'escau.
---Pressupost detallat de l'execucio de la instal.lacio.
Import:
Taxa de gestió: 20 €
ICIO: 3,78% del pressupost de l'obra*
* Bonificacions de l'ICIO previstes a l'ordenança fiscal núm. 5 - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres:
Es concedirà una bonificació a favor de les construccions, instal·lacions o obres en els que s'incorporin sistemes per a l'aprofitament tèrmic o fotovoltaic de l'energia solar quan el cost de la instal·lació de la xarxa de captació, transformació i distribució representi el 100% del cost del projecte. Per atorgar la bonificació se seguiran els següents barems:
a) 95% Per instal·lacions solars tèrmiques i fotovoltaiques aïllades
b) 50% Per instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa eléctrica
Quan la instal·lació està destinada a autoconsum: (el més habitual en habitatges unifamiliars)
c) 95% de l'ICIO si la instal·lació té una potència entre 1 i 5KW
d)
Avís:
Aquestes taxes es troben delegades a l'Organisme de Gestió Tributària, d'aquesta manera es paguen a posterior amb una carta de pagament que us arribarà des d'aquest organisme.
Òrgan responsable de la resolució:
Alcaldia