Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits/Full d'informació ciutadana

Comunicació prèvia d'obres per instal.lacions de plaques solars en sol urbà


Objecte:
Aquest tràmit us permet comunicar a l'Ajuntament la instal.lació i/o remodelació de sistemes d'aprofitament d'energia solar fotovoltaica als habitatges

AVÍS:

* En cas que la instal.lació estigui ubicada en sòl no urbanitzable, caldrà sol.licitar una llicència d'obres

** Un cop finalitzada la instal.lació podeu realitzar la sol.licitud de Bonificació de l'IBI per a instal.lacions d'energia solar fotovoltaica
Persones destinatàries:
Qualsevol persona que vulgui fer la instal.lació al seu habitatge

Condicions:
És imprescindible adjuntar la documentació següent en el moment de comunicar la instal.lació:

a) Document de designació del tècnic/a que es responsabilitzarà de l'obra.


b) Memòria valorada o projecte signat per un tècnic competent de la instal.lació, signada pel sol.licitant, que contindrà, si cal, els calculs analítics escaients per justificar el compliment de l'ordenanca i les següents dades bàsiques:

- Nom, NIF, adreça i telèfon de la persona sol.licitant i del representant legal de la instal.lació.

- Descripció detallada de la instal.lació pretesa, especificant si és de nova implantació o és la remodelació d'una ja existent.

- Identificació, i breu descripció de les seves característiques principals, de l'immoble, solar o terreny on es pretén implantar la instal.lació. Si s'afecta una construcció existent cal detallar-ne els canvis produits (volums, usos, instal.lacions i serveis d'ús comú, disseny exterior, condicions d'habitabilitat o de seguretat de l'edifici i instal.lacions, etc.)

- Característiques bàsiques de la instal.lació solar:

---Superficie de captació, en m2.
---Plànol de planta de la coberta a escala mínima 1:100 amb la distribució dels captadors previstos en cas de construccions o plànol de l'emplaçament també amb la distribucio dels captadors a escala minima 1:1.000 en cas d'ubicacio en solars o sol no urbanitzable.
---Secció de la coberta amb la situació dels captadors, si s'escau.
---Pressupost detallat de l'execucio de la instal.lacio.

Import:
Taxa de gestió: 20 €

ICIO: 3,78% del pressupost

Ocupació de via pública: 0,45 € / m2 x dia

Avís:
Aquestes taxes es troben delegades a l'Organisme de Gestió Tributària, d'aquesta manera es paguen a posterior amb una carta de pagament que us arribarà des d'aquest organisme.

Òrgan responsable de la resolució:
Alcaldia

Models de documentació complementària a la sol·licitud