Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits/Full d'informació ciutadana

Targeta d'aparcament provisional per mobilitat reduïda (validesa només a Manlleu)


Objecte:
Atès que el tràmit per obtenir el certificat de discapacitat reconegut per la Generalitat de Catalunya comporta un període d'entre un any i un any i mig, l'Ajuntament considera que cal prendre alguna mesura per tal que, provisionalment, les persones afectades d'un problema greu de discapacitat, puguin gaudir de la possibilitat d'utilitzar els aparcaments reservats per a persones amb mobilitat reduïda del municipi de Manlleu, facilitant, d'aquesta manera, la seva mobilitat dins del municipi, a l'espera del dictamen definitiu.

Les persones que disposin de la targeta d'aparcament de mobilitat reduïda a Manlleu, podran aparcar a les següents zones:

-- Zones d'aparcament adaptades per a mobilitat reduïda.
-- Zones de càrrega i descàrrega.
-- Zones blaves.

Cal col·locar l'anvers de la targeta, de manera visible, en el vehicle amb què es circula.

Persones destinatàries:
Persones que estan a l'espera de la resolució del certificat de discapacitat

Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment

Import:
Tràmit gratuït.

La sol·licitud de duplicat per deteriorament, pèrdua o robatori de la targeta tindrà un cost de 10€.

Condicions:
1. Les persones que hagin presentat una sol·licitud de reconeixement de grau de discapacitat a la Generalitat de Catalunya, poden sol·licitar a l'Ajuntament de Manlleu, mentre es porti a terme la tramitació de dita sol·licitud a la Generalitat, l'atorgament d'una targeta provisional d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda.

2. La vigència de la targeta provisional d'aparcament és de 6 mesos, renovable per períodes d'igual durada, fins a un màxim de 18 mesos.

3. Els requisits per a ser persona beneficiària d'una targeta d'aparcament provisional són:

- Estar afectat d'una malaltia o discapacitat que comporti una dificultat de mobilitat

- Estar empadronat al municipi

- Presentar una sol·licitud específica (amb autorització expressa per consultar dades a altres administracions) de reconeixement o revisió de grau, acompanyada de la següent documentació:

---Informe mèdic on consti el diagnòstic i la dificultat específica de mobilitat, segons el model adjunt

---Resguard de la sol·licitud de reconeixement o revisió de grau de discapacitat de la Generalitat de Catalunya, amb el corresponent registre d'entrada.

---DNI/NIE vigent.

---En cas de titular conductor: carnet de conduir vigent.

---En cas de titular no conductor (menors o incapacitats): document de representació legal del menor o incapacitat.

---1 fotografia tipus carnet actualitzada.