Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits/Full d'informació ciutadana

Justificació - Pla de Reactivació Municipal 2021 degut a la crisi del Covid19


Objecte:
Justificació de l'ajut rebut pel Pla de reactivació econòmica municipal 2021

És indispensable adjuntar les factures, rebuts o altra documentació acreditativa que justifiquin la concurrència de la situació objecte de subvenció efectuada pel beneficiari dintre el període establert entre el dia 1 de setembre 2020 i 30 de març 2021 i considerades com a despeses subvencionables (veure article 7 de les bases reguladores).

La comprovació de la documentació requerida s'efectuarà per part de l'Àrea gestora de l'Ajuntament que efectua la instrucció del procediment dins l'exercici pressupostari de la concessió de l'ajut, la qual haurà d'emetre un informe detallant per a cada persona beneficiària si s'ha justificat o no correctament la subvenció atorgada.


Persones destinatàries:
Persones físiques i/o jurídiques que han obtingut resolució favorable de l'ajut

Termini de sol·licitud:
El període de justificació serà fins el 15 d'octubre de 2021

En cas que no es presenti la justificació, tindrà lloc una revocació total de l'ajut.