Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits/Full d'informació ciutadana

Llicència d'obres sense projecte


Objecte:
Aquest tràmit us permet obtenir la llicència per a dur a terme obres que no requereixen disposar de projecte tècnic per a ser executades i que no estan incloses en la tipologia de les que es poden tramitar com a obres de comunicació prèvia.

Persones destinatàries:
Persona física o jurídica promotora de les obres.

Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment, però sempre abans d'iniciar les obres.

Import:
40 € per a la tramitació de l'expedient

15 € per a la placa de llicència d'obres

3,78% del cost d''execució material de la construcció, instal·lació o obra.Termini de resolució:
La resolució s'ha de notificar en el termini d'un mes des de la presentació de la sol·licitud.

Efectes del silenci administratiu:
El silenci administratiu serà positiu, excepte en els supòsits previstos a l'article 23 del RD 8/2011.