Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
17/11/2019 13:34:00

OBRES - Llicències d'obres sense projecte


Nivell 4. Tramitació electrònica
Objecte:
Aquest tràmit us permtet obtenir la llicència per a dur a terme obres que no requereixen disposar de projecte tècnic per a ser executades i que no estan incloses en la tipologia de les que es poden tramitar com a obres de comunicació prèvia.

Persones destinatàries:
Persona física o jurídica promotoara de les obres.

Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment, però sempre abans d'iniciar les obres.

Import:
40 € per a la tramitació de l'expedient

15 € per a la placa de llicència d'obres

3,78% del cost d''execució material de la construcció, instal·lació o obra.

L'article 6 de l'Ordenança Fiscal número 5 regula els supòsits de concessió de beneficis fiscals d'aquest impost. Cal adjuntar la sol·licitud de beneficis fiscals que s'adjunta a aquest tràmit.

Unitat tramitadora:
Àrea de Serveis Territorials.

Òrgan responsable de la resolució:
La Regidoria de Serveis Territorials.

Termini de resolució:
La resolució s'ha de notificar en el termini d'un mes des de la presentació de la sol·licitud.

Efectes del silenci administratiu:
El silenci administratiu serà positiu, excepte en els supòsits previstos a l'article 23 del RD 8/2011.

Com sol·licitar-ho presencialment:
Aquest tràmit només es pot realitzar en línia.

Com sol·licitar-ho telemàticament:
Per a tramitar en línia cal que disposeu d'un certificat digital: idCAT, idCATmòbil, DNI electrònic, CERES, etc... Podeu consultar aquí tots els certificats digitals admesos

Inicieu la tramitació, a continuació empleneu el formulari web i adjunteu-hi la documentació que s'assenyala en l'apartat "Documentació complementària".

Tramitació presencial


Tramitació electrònica




Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat