Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits/Full d'informació ciutadana

Llicència d'obres amb projecte


Objecte:
Aquest tràmit us permet obtenir la llicència per dur a terme obres d'edificació, de reforma, de reparació o rehabilitació que alterin l'estructura o l'aspecte exterior o afectin la seguretat de les construccions existents que requereixen d'un projecte tècnic per a ser executades:

- Les que afectin els fonaments o elements estructurals.
- Les que modifiquin el volum o les superfícies construïdes, les instal·lacions o els serveis comuns.
- Les que alterin el nombre d'habitatges o locals existents.
- Les que substitueixin o modifiquin els usos preestablerts o previstos.
- Les que afectin immobles del patrimoni històrico-artístic o es trobin sotmesos a especial protecció.
Persones destinatàries:
Persona física o jurídica promotora de les obres.


Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment, però sempre abans d'inciar les obres.

Import:
70 € un habitatge

120 € de dos a cinc habitatges

150 € més de cinc habitatges

20 € de la taxa per a la placa de llicència d'obres:

3,78% del cost d'execució material de la construcció, instal·lació o obra.

L'article 6 de l'Ordenança Fiscal número 5 regula els supòsits de concessió de beneficis fiscals d'aquest impost. Cal adjuntar la sol·licitud de beneficis fiscals que s'adjunta a aquest tràmit.

Òrgan responsable de la resolució:
La Junta de Govern Local.

Termini de resolució:
La resolució s'ha de notificar en el termini d'un mes des de la presentació de la sol·licitud.

Efectes del silenci administratiu:
El silenci administratiu en aquest tràmit serà negatiu.