Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
19/09/2019 00:21:04

OBRES - Llicències d'obres amb projecte


Nivell 4. Tramitació electrònica
Objecte:
Aquest tràmit us permet obtenir la llicència per dur a terme obres que requereixen projecte tècnic per a ser executades.

Obres d'edificació, de reforma, de reparació o rehabilitació que alterin l'estructura o l'aspecte exterior o afectin la seguretat de les construccions existents.

En tot cas,
Les que afectin els fonaments o elements estructurals.
Les que modifiquin el volum o les superfícies construïdes, les instal·lacions o els serveis comuns.
Les que alterin el nombre d'habitatges o locals existents.
Les que substitueixin o modifiquin els usos preestablerts o previstos.
Les que afectin immobles del patrimoni històrico-artístic o es trobin sotmesos a especial protecció.

Persones destinatàries:
Persona física o jurídica promotora de les obres.


Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment, però sempre abans d'inciar les obres.

Import:
70 € un habitatge

120 € de dos a cinc habitatges

150 € més de cinc habitatges

20 € de la taxa per a la placa de llicència d'obres:

3,78% del cost d'execució material de la construcció, instal·lació o obra.

L'article 6 de l'Ordenança Fiscal número 5 regula els supòsits de concessió de beneficis fiscals d'aquest impost. Cal adjuntar la sol·licitud de beneficis fiscals que s'adjunta a aquest tràmit.

Unitat tramitadora:
Àrea de Serveis Territorials.

Òrgan responsable de la resolució:
La Junta de Govern Local.

Termini de resolució:
La resolució s'ha de notificar en el termini d'un mes des de la presentació de la sol·licitud.

Efectes del silenci administratiu:
El silenci administratiu en aquest tràmit serà negatiu.

Com sol·licitar-ho presencialment:
Empleneu la sol·licitud i adjunteu-hi la documentació que s'assenyala en l'apartat "Documentació complementària".

Podeu presentar-ho a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.


Com sol·licitar-ho telemàticament:
Per a tramitar en línia cal que disposeu d'un certificat digital: idCAT, idCATmòbil, DNI electrònic, CERES, etc... Podeu consultar aquí tots els certificats digitals admesos

Inicieu la tramitació, a continuació empleneu el formulari web i adjunteu-hi la documentació que s'assenyala en l'apartat "Documentació complementària".


Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat