Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits/Full d'informació ciutadana

Llicència d'obres amb projecte


Objecte:
Aquest tràmit us permet obtenir la llicència per dur a terme obres d'edificació, de reforma, de reparació o rehabilitació que alterin l'estructura o l'aspecte exterior o afectin la seguretat de les construccions existents que requereixen d'un projecte tècnic per a ser executades:
- Les que afectin els fonaments o elements estructurals.
- Les que modifiquin el volum o les superfícies construïdes, les instal·lacions o els serveis comuns.
- Les que alterin el nombre d'habitatges o locals existents.
- Les que substitueixin o modifiquin els usos preestablerts o previstos.
- Les que afectin immobles del patrimoni històrico-artístic o es trobin sotmesos a especial protecció.
*En cas que necessiteu ocupar la via pública també cal que sol.liciteu l'autorització a:Ocupació de via pública per obres
Persones destinatàries:
Persona física o jurídica promotora de les obres.
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment, però sempre abans d'inciar les obres.
Import:
70 € un habitatge
120 € de dos a cinc habitatges
150 € més de cinc habitatges
20 € de la taxa per a la placa de llicència d'obres:
3,78% del cost d'execució material de la construcció, instal·lació o obra.
Òrgan responsable de la resolució:
La Junta de Govern Local.
Termini de resolució:
La resolució s'ha de notificar en el termini d'un mes des de la presentació de la sol·licitud.
Efectes del silenci administratiu:
El silenci administratiu en aquest tràmit serà negatiu.