Seu electrònica Oficina virtual de tràmits

Skip Navigation Linksl'Ajuntament a un CLIC/Més informació/Tràmits/Full d'informació ciutadana

Targeta d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda (validesa europea)


Objecte:

Aquest tràmit us permet obtenir la targeta d'aparcament per tal de facilitar la circulació, l'autonomia personal i la integració social i professional de les persones amb discapacitat i mobilitat reduïda.

TARGETA D'APARCAMENT DEFINITIVA:

Titular conductor:
Persones majors de 18 anys, amb discapacitat reconeguda igual o superior a 33% que superin el barem de mobilitat i tinguin el permís de conduir.

Titular no conductor:
a) Persones majors de 3 anys que superin el barem de mobilitat.

b) Infants menors de 3 anys amb pluridiscapacitat que depenguin d'aparells tècnics imprescindibles per dur a terme les funcions vitals de manera continuada, i que així consti a l'informe emès pel Centre d'Atenció a Discapacitats.

c) Persones majors de tres anys que tinguin una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1, amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus, amb certificat específic als efectes, del Centre d'Atenció a Discapacitats.

TARGETA PROVISIONAL PER MALALTIES D'EXTREMA GRAVETAT (TAP):

Adreçada a aquelles persones que presentin mobilitat reduïda, encara que no hagi estat dictaminada oficialment, a causa d'una malaltia o patologia d'extrema gravetat, que li suposi fefaentment, una reducció substancial de l'esperança de vida que es consideri normal per a la seva edat i demés condicions personals, i que raonablement, no permeti tramitar en temps la sol·licitud ordinària de targeta d'aparcament.

La mobilitat reduïda és assimilable al barem de mobilitat de la valoració de la discapacitat, d'acord amb la normativa aplicable.


Condicions:

Les persones que disposin de la targeta d'aparcament de mobilitat reduïda a Manlleu podran aparcar a:

Places d'aparcament mobilitat reduïda (consulteu mapa)

Places de zona blava i zones de càrrega i descàrrega (consulteu mapa)

Cal posar la targeta de manera visible en el vehicle.

Termini de sol·licitud:

En qualsevol moment

Import:

Tràmit gratuït.
La sol.licitud de duplicat per deteriorament, pèrdua o robatori de la targeta tindrà un cost de 10€

Models de documentació complementària a la sol·licitud