Mida de la lletra:  AAugmenta la mida del text  A Redueix la mida del text  A Restaura la mida del text  
23/04/2018 22:40:56

Registre municipal d'entitats i associacions - alta, modificacions, baixa


Nivell 4. Tramitació electrònica
Objecte:
Aquest tràmit us permet inscriure una entitat o associació en el Registre municipal d'Entitats, modificar-ne les dades que hi consten, o donar-la de baixa en el Registre.

Aquest Registre és l'instrument que facilita les relacions del consistori amb les entitats, les associacions i els grups de fet de la ciutat de Manlleu.

Persones destinatàries:
Entitats i associacions sense ànim de lucre, que estiguin legalment constituïdes, que tinguin el seu domicili social a Manlleu, l'objecte de les quals sigui la defensa, el foment, o la millora dels interessos generals o sectorials dels veïns.

També les entitats i les associacions d'àmbit comarcal, provincial, autonòmic o estatal, legalment constituïdes, i que des de la Regidoria corresponent es consideri que gaudeixen de rellevància social dins del municipi.

Excepcionalment, també es podran inscriure aquells grups o col·lectius integrats per veïns o veïnes de Manlleu que malgrat no estar legalment constituïts per raons justificades, acreditin una mínima representativitat (integrats per un mínim de 3 persones, essent un d'ells major d'edat), si des de la regidoria corresponent es considera que gaudeixen de rellevància social dins del municipi.

Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment.

Import:
Tràmit gratuït.

Unitat tramitadora:
L'àrea municipal que tingui encomanada la gestió de l'àmbit d'actuació de l'entitat sol·lictant.

Òrgan responsable de la resolució:
Alcaldia.

Termini de resolució:
La resolució s'ha de notificar en el termini de vint dies des de la presentació de la sol·licitud, llevat que s'hagi d'interrompre per esmenar deficiències.

A partir de la notificació de la inscripció i del número assignat l'entitat es considerarà d'alta a tots els efectes.

Efectes del silenci administratiu:
El silenci administratiu serà positiu.

Com sol·licitar-ho presencialment:
Aquest tràmit només es pot realitzar en línia.

Com sol·licitar-ho telemàticament:
Per a tramitar en línia cal que disposeu d'un certificat digital: idCAT, idCATmòbil, DNI electrònic, CERES, etc... Podeu consultar aquí tots els certificats digitals admesos

Inicieu la tramitació, a continuació empleneu el formulari web i adjunteu-hi la documentació que s'assenyala en l'apartat "Documentació complementària".

Models de documentació complementària a la sol·licitud


Tramitació electrònica
Inici


FEDER
Plaça Fra Bernadí, 6 | (08560) MANLLEU
Tel. 93 850 66 66 | Fax 93 850 79 70
E-mail: ajuntament@manlleu.cat